EU

Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού & Προμήθεια αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης

 

 Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 59

 

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

 

            Αφ’ ενός η κ. Ελένη  Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβούσα υπόψη:

            1) Την αριθμ. πρωτ. 1029/21-4-2010 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) με την οποία εγκρίθηκε πίστωση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ #34.200,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού προϋπολογισθείσης δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #24.000,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και β) αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης προϋπολογισθείσης δαπάνης δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ #10.200,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

            2) το από 26/5/2010 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της 26ης Μαΐου 2010 για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 163512/13-5-2010 ανακοίνωση.

            Αφ’ ετέρου ο κ. Μενέλαος Δ. Καλαπόδης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 31 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Σ 241587/18-9-96 Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., οδός Θεσσαλονίκης 98 – Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

 

προβαίνουν

 

στη κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, α) την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού αντί του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών #23.168,48# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, και β) την προμήθεια αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης αντί του συνολικού των δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών #10.168,84# € στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1

ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

   1.  

ΧΑΡΤΙ

Α4 λευκό  80gr.

δεσμίδες των 500 φ.

7.250

   2.

ΧΑΡΤΙ

Α3 λευκό  80gr.

δεσμίδες των 500 φ.

300

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2

ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

 

 

2

Toner Lexmark  Ε250 - 352 - Ε250Α11Ε / 3.500 Σελ.

τεμάχιο

20

3

          -//-            Ε260 Ε260Α11Ε / 3.500 Σελ.

-//-

15

5

          -//-            T430 -12A8420 / 6.000 Σελ.

-//-

10

6

          -//-            W840 - W84020H / 30.000 Σελ.

-//-

20

7

    Toner HP       C7115A / 1200

-//-

15

8

          -//-            CB435A / P1006

-//-

10

9

Toner Epson     S050167 - 6200L / 3.000 Σελ.

-//-

20

10

Ποντίκια USB

-//-

50

 

                                   ΚΑΛΩΔΙΑ

 

 

11

USB τριών (3) μέτρων

τεμάχιο

20

12

USB πέντε (5) μέτρων

-//-

30

 

                    CD - DVD - FLASH MEMORY

 

 

13

CD - R

τεμάχιο

100

14

CD - RW

-//-

50

15

DVD - R

-//-

50

16

DVD - RW

-//-

100

17

DVD - R DOUBLE LAYER 8,5 GΒ

-//-

100

18

FLASH MEMORY των 4 GΒ

-//-

10

19

FLASH MEMORY των 16 GΒ

-//-

5

20

FLASH MEMORY των 32 GΒ

-//-

4

21

Πολύμπριζα τριών (3) θέσεων (καλ. 3 μέτρα)

-//-

20

22

Πολύμπριζα πέντε (5) θέσεων (καλ. 3 μέτρα)

-//-

20

 

Η παράδοση  του φωτοτυπικού χαρτιού και των αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης θα γίνει εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

     Η πληρωμή της αναδόχου επιχείρησης θα γίνει μετά το πέρας της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (τιμολόγιο πώλησης – Δελτίο Αποστολής) στην επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

ΑΦΜ.  090016762

Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

 

 

 

 


                                                             

 

 

τα οποία θα διαβιβαστούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου επιχείρησης.

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  επιχείρησης, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

       Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

          Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

                                                                         ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.