EU

Ετήσια συντήρηση τεσσάρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

                               Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 60

 

Για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 1ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

 

            Αφ’ ενός η κ. Ελένη  Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβούσα υπόψη:

 

   1) την αριθμ. πρωτ. 1811/25-05-10 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ #1.666,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

            2) Την από 01/06/10 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

 

            και αφ’ ετέρου ο κ. Μενέλαος Δ. Καλαπόδης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 31 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Σ 241587/18-9-96 Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., οδός Θεσσαλονίκης 98 – Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

 

προβαίνουν

 

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ #1.666,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

S/N

1

CANON GP 555

CMC 00650

2

CANON NP 6050

CLF 00350

3

CANON NP 6251

CJB 14652

4

CANON IR 6570

CJG 04526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ετήσια συντήρηση των τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων περιλαμβάνονται:

 

       α) επίσκεψη για την αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή την αντικατάσταση ανταλλακτικών χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση μετά από κλήση της Υπηρεσίας.

 

       β) προληπτικές περιοδικές συντηρήσεις χωρίς καμία χρέωση, με μηνιαία επίσκεψη από τεχνικό της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε     

 

       γ) Οι υπηρεσίες – service θα πραγματοποιούνται στον χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί τα αντίστοιχα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ενώ σε ειδικές περιπτώσεις βλαβών, τα εκάστοτε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, θα μεταφέρονται στην έδρα της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

 

       δ) ο χρόνος επέμβασης των τεχνικών υπαλλήλων της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας των τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα είναι εντός οκτώ (8) εργασίμων ωρών από τη σχετική κλήση.

 

        Τυχόν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά θα χρεώνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.     

 

   Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται ανά εξάμηνο κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών) στην επωνυμία:

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

τα οποία θα διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

 

          Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 1 Ιουνίου 2010 έως και 31 Μαΐου 2011.

       

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

        

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

            Η σύμβαση   αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

 

                                                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

                                                                         


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.