EU

Ετήσια συντήρηση πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

                              Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 66

 

Για την ετήσια συντήρηση πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 25ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

 

            Αφ’ ενός η κ. Ελένη  Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβούσα υπόψη:

 

1) την αριθμ. πρωτ. 5300/21-09-10 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση χιλίων τριακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών #1.338,75# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

2) Την από 19/10/2010 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

 

            και αφ’ ετέρου ο κ. Μενέλαος Δ. Καλαπόδης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 31 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Σ 241587/18-9-96 Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., οδός Θεσσαλονίκης 98, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

 

προβαίνουν

 

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των χιλίων τριακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών #1.338,75# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την ετήσια συντήρηση πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

S/N

1

MITA KYOCERA KM 6330

7008

2

MITA KYOCERA KM 6330

5602

3

MITA KYOCERA KM 6330

7003

4

MITA KYOCERA KM 6330

7004

5

MITA KYOCERA KM 6330

7043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ετήσια συντήρηση των πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων περιλαμβάνονται:

 

α) επίσκεψη για την αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή την αντικατάσταση ανταλλακτικών χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση μετά από κλήση της Υπηρεσίας.

 

β) προληπτικές περιοδικές συντηρήσεις χωρίς καμία χρέωση, με μηνιαία επίσκεψη από τεχνικό της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε     

 

γ) Οι υπηρεσίες – service θα πραγματοποιούνται στον χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί τα αντίστοιχα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ενώ σε ειδικές περιπτώσεις βλαβών, τα εκάστοτε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, θα μεταφέρονται στην έδρα της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

 

δ) ο χρόνος επέμβασης των τεχνικών υπαλλήλων της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας των πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα είναι εντός οκτώ (8) εργασίμων ωρών από τη σχετική κλήση.

 

            Τυχόν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά θα χρεώνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.     

 

Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται ανά εξάμηνο κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών) στην επωνυμία:

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

τα οποία θα διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 25 Οκτωβρίου 2010 έως και 24 Οκτωβρίου 2011.

       

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

         

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

            Η σύμβαση   αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

 

                                                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

                                                                         


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.