EU

Ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του CR της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

                                                                              ΣΥΜΒΑΣΗ Νο  36

Για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του Computer Room

 της  Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών πρώην Σχ. Ευελπίδων, κτίριο 16 γραφείο 207, σήμερα την 1η Ιουνίου 2009 ημέρα    Δευτέρα  και  ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω υπογραφόμενοι κ.κ. :

1) Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών, ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη α) την υπ' αριθ. πρωτ.8292/08, 673/11-05-2009 εγκριτική απόφαση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με την οποία εγκρίθηκε πίστωση τριών  χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ  και  τριάντα έξι λεπτών # 3.384,36 # € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση-υποστήριξη των δύο κλιματιστικών μονάδων του Computer Room της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών β) την από   15/05/2009 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας UNI.SYSTEMS  Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε και

2) Ιωάννης Λουμάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, κάτοικος Κηφισιάς, Οδός Κέκροπος αρ. 3, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Κ- 936858 και Στυλιανός Άβλιχος,  Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κάτοικος  Νέας Ερυθραίας οδός  Έλλης αρ. 3 , κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Ξ-364521 ως  νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας UNI.SYSTEMS, Αλ.Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, ΑΦΜ : 094029552 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ,

προβαίνουν

στην κατάρτιση της παρούσας σύμβασης με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων  UNI.SYSTEMS ΑΕΕ  δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση – υποστήριξη των δύο κλιματιστικών μονάδων  τύπου STULZ CCD121, του Computer Room της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,  αντί του συνολικού ποσού των τριών  χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ  και  τριάντα έξι λεπτών # 3.384,36 # € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 19%.

Στην  ετήσια  συντήρηση  - υποστήριξη  των δύο κλιματιστικών μονάδων  τύπου STULZ CCD121, του Computer Room της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών   περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:    

       α)  Ο Προληπτικός  έλεγχος,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  όλες  τις  εργασίες  που προβλέπονται  από  την  από 15/05/2009  οικονομικοτεχνική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και συγκεκριμένα την αντικατάσταση των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων, καθαρισμός με πιεστικό μηχάνημα των εξωτερικών μονάδων, αντικατάσταση ιμάντων

       β)   Ο κατασταλτικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει επισκέψεις για την αποκατά­σταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή την αντικατάσταση ανταλλακτικών μετά από κλήση της Υπηρεσίας.

Τα τυχόν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά θα επιβαρύνουν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, η δε τιμολόγησή τους θα γίνεται αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εξασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων.

         Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.) στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον διαπιστώνεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων με κίνδυνο σοβαρής και παρατεταμένης βλάβης τους και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού της αναδόχου εταιρείας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται αργίες και Σαββατοκύριακα για την αποκατάσταση του προβλήματος εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση βλάβης στην εταιρεία.

  Ως ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ορίζεται η

1η Ιουνίου 2009 και ως ημερομηνία λήξης η 31η Μαΐου 2010.    

          Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ασκεί  το  έργο  της   συντήρησης   με επιμέλεια και σύμφωνα με τους  όρους της παρούσας  σύμβασης. Σε περίπτωση πλημμελούς   εκτέλεσης   των   όρων   της   παρούσας   σύμβασης,   η  Εισαγγελία Πρωτοδικών   Αθηνών   διατηρεί   το   δικαίωμα   καταγγελίας   της   σύμβασης   άνευ υποχρεώσεως  καταβολής  οιασδήποτε   αποζημιώσεως.    

         Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με. τις συμβατικές υποχρεώσεις    αμφοτέρων των μελών, που  δεν  αναφέρεται  ρητά  στην  παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

     Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου κατόπιν εκδόσεως, του αναγκαίου παραστατικού (τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) στην επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)

Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

Α.Φ.Μ.  090016762

Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

το οποίο θα διαβιβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

     Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

                                                                                            ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

             

 

 

 

 

 

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.