EU

Προμήθεια λογισμικού μέρους (S/W) πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  No 39

 

Για την προμήθεια λογισμικού μέρους (S/W) πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων κτίριο 16, σήμερα στις  15 του μηνός Ιουλίου του έτους  2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ π.μ.,  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) Ο κ. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών,  ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και                                                                             

2) Η κ. Πιτσίδα Αικατερίνη του Ηρακλέους, κάτοικος Σεχοπούλου 4, Καλλιθέα,  με  στοιχεία ταυτότητας  ΑΖ094695 /Α.Τ. Ομονοίας,  ως  νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας OTS A.E. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,  οδός  Μοναστηρίου 125

συμφωνήσαμε και  αποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που πιο πάνω αναφέρεται, αφού έλαβα υπόψη μου:

α) την αριθμ. πρωτ. 5783/06/18-04-07 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), με την οποία  εγκρίθηκε πίστωση τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και πενήντα λεπτών #35.402,50#  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την προμήθεια λογισμικού μέρους (S/W) πληροφορικής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, β) τις από 25/06/2009 Προσφορές (οικονομική και τεχνική) της εταιρείας  OTS A.E.  και

γ) το πρακτικό Νο 2 της αρμόδιας επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού που διεξήχθη στις 25 Ιουνίου 2009 και ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου 2009 για τη συλλογή και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών  για την προμήθεια λογισμικού μέρους (S/W) πληροφορικής και την πρόταση της επιτροπής να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα αυτού στη μειοδότρια εταιρεία OTS A.E.

                                                

α  ν  α  θ  έ  τ ω

την εκτέλεση της  προμήθειας του λογισμικού μέρους (S/W) πληροφορικής στην ανωτέρω εταιρεία OTS A.E., που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη,  οδός  Μοναστηρίου 125, Ταχ.Κωδ. 546 27   και που νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Πιτσίδα Αικατερίνη του Ηρακλέους,  η οποία και αναλαμβάνει αντί του συνολικού ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ  # 26.775,00 # €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ την υποχρέωση να προβεί στην υλοποίηση του λογισμικού πληροφορικής (S/W) σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές των από 25/06/2009 προσφορών (οικονομική & τεχνική), με όλες εκείνες τις δυνατότητες που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και επιπλέον όλες τις τροποποιήσεις και  βελτιώσεις που θα καταστούν αναγκαίες ή χρήσιμες κατά την εφαρμογή του.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατετέθη από την ανάδοχο προμηθεύτρια εταιρεία η αριθμ. 103224 εγγυητική επιστολή της PROTONBANK Τράπεζας, ποσού  δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ  #2.250,00# €, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.5 του Π. Δ/τος 118/07 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».

        Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης άνευ υποχρεώσεως καταβολής οιασδήποτε αποζημιώσεως και η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07.

        Η εταιρεία  OTS A.E. θα αναπτύξει λογισμικό πληροφορικής το οποίο θα υποστηρίζει γραμματειακά τα τμήματα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών όπως:

Α. Δημιουργία , Παραγωγή  Στατιστικών Στοιχείων:

Πηγή : Εγκατεστημένο Λογισμικό (S/Ware) στα αντίστοιχα Τμήματα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Β. Τμήμα Εκτέλεσης αποφάσεων και Βουλευμάτων Ανηλίκων

Eγκατάσταση της εφαρμογής στο  τμήμα Ανηλίκων 

 

Γ. Ποινικής διαδικασίαs :

Πρόσθεση των διαδικασιών Αναιρέσεων & Προσφυγών – Λιπομαρτυριών και  Ανακοπών

Γενικά το λογισμικό πληροφορικής που θα κατασκευαστεί, θα υποστηρίζει όλη τη διαδικασία που περιγράφεται στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης, και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβάσεως αυτής.


 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   (Συνοπτική ανάλυση απαιτήσεων)

 

Στατιστικά στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές σύμφωνα με τα στατιστικά που μας ζητούνται κάθε χρόνο απο την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ)  και ισχύουν για όλα τα τμήματα της υπηρεσίας μας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για το από 16-09-20… έως 15-09-20… χρονικό διάστημα.

Επιθεωρητής:……………………  Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών.

Α) Η εργασία που συντελέστηκε κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα είναι η ακόλουθη:

Ι) ΜΗΝΥΣΕΙΣ

Εισήχθησαν συνολικά:                                                                           

Υπόλοιπες προηγούμενου έτους:                                       

Σύνολο:                                                                                                              

(Ο αυξ. αριθμ. είναι διακεκομμένος ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων Μηνύσεων).

Εκ τούτων απεστάλησαν

1) Στον Ανακριτή:                                                                              

2) Στους προανακριτικούς υπαλλήλους:                            

3) Στους Δημοσίους Κατηγόρους:                                         

4) Στο ακροατήριο

α) Τριμελούς:                                                                            

β) Μονομελούς:                                                   

γ) Ανηλίκων:                                                                                

δ) Ασφαλιστικά Ταμεία:                                            

ε) Επιταγές

5) Στο Δικαστικό Συμβούλιο:                                                      

6) Ετέθησαν στο αρχείο κατ΄ αρθ. 43 ΚΠΔ:                          

7) Εκδόθηκαν διατάξεις (προβουλεύματα):                           

8) Απεστάλησαν σε άλλη Αρχή:                                            

9) Αρχείο Αγνώστων δραστών:                                                      

10) Προκαταρκτικές:                                                                

11) Εισαγγελέα Εφετών                                                                           

                                                       Σ ύ ν ο λ ο       :                                                                                 

                                                       Ε κ κ ρ ε μ ε ί ς:       

 

ΙΙ) ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

 

Α) Επεραιώθησαν:

  

1)      Τακτικής Ανάκρισης:                                                 

2)      Προανάκρισης:                                                                   

 

Β) Υποβλήθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο προτάσεις

 

1)      Τακτικής Ανάκρισης:                                                 

2)      Προανάκρισης:                                                                       

3)      Παρεμπιπτούσης φύσεως:                                         

 

                                                   Σ ύ ν ο λ ο:  

 

 

ΙΙΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ:

 

Α) Προσδιορίσθηκαν και εξεδικάσθηκαν:

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                       

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                       

3)      Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων:                                 

4)      Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων:                            

5)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                     

6)      Επιταγές + Φορολογικά:                                                      

 

                                             Σ ύ ν ο λ ο:                    

 

Β)Έμειναν εκκρεμείς προσδιορισμένες για κλήσεις

 

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                        

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                         

3)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                     

4)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                               

5)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                                       

6)      Επιταγές + Φορολογικά:                    

                                                         Σ ύ ν ο λ ο:         

 

 

Δηλαδή από το βιβλίο Ωρίμων

 

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                             

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                             

3)      Μονομελούς Ασφαλ. Ταμείων:                                           

4)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                         

5)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                                 

6)      Επιταγές + Φορολογικά:                                                                                

 

                                                          Σ ύ ν ο λ ο:    

 

Από το βιβλίο Αναβλητικών

 

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                             

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                             

3)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                     

4)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                               

5)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                                       

6)      Επιταγές + Φορολογικά:                                                              

 

                                                           Σ ύ ν ο λ ο:       

 

Από το βιβλίο Εφέσεων

 

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (κατ΄ έφεση Μονομελούς):

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (κατ΄έφεση Πταισματοδικείου)

 

                                                               Σ ύ ν ο λ ο:            

 

Γ) Υπήρχαν εκκρεμείς προσδιορισμένες για κλήσεις:

 

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                        

3)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                                                   

4)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων            

5)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                                                         

6)      6)  Επιταγές + Φορολογικά:                                                                                                                                                               

                                                              Σ ύ ν ο λ ο:    

 

 

Δ) Εισήχθησαν κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα:

 

Από το βιβλίο Ωρίμων:

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                       

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                               

3)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                                       

4)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                      

5)      Άρσεις                                                                                              

6)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                              

7)Επιταγές + Φορολογικά:                                                                   

Σ ύ ν ο λ ο:          

 

 

Από το βιβλίο Αναβλητικών και Αναστελλομένων

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                       

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                               

3)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων (αναβλ.):                            

4)      Μονομελούς Ασφαλ. Αναστελλόμενα                        

5)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                   

6)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                        

7)      Επιταγές + Φορολογικά:                                                 

 

                                                        Σ ύ ν ο λ ο :        

 

Από το βιβλίο Εφέσεων:

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (κατ΄ έφεση Μονομελούς):

2)      Μονομελούς Πλημ/κείου (κατ΄ έφεση Πταισματοδικείου):              Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                             

3)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                          

                                            

                                                         Σ ύ ν ο λ ο  :        

 

Και συνολικά εισήχθησαν:

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                   

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                         

3)      Μονομελούς Ασφαλ. Ταμείων                                            

4)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                                          

5)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων                                                 

6) Επιταγές + Φορολογικά:                                                                

 

                                                            Σ ύ ν ο λ ο :       

Ε) Εκδόθηκαν αποφάσεις:

1) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                    

2) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                    

3) Μονομελές Ασφ. Ταμείων:                                                                       

4) Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                   

5) Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                          

6) Επιταγές + Φορολογικά:                                                                

                                                 Σ ύ ν ο λ ο :            

Από αυτές:

α) Εκδικάσθηκαν οριστικά

1)Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:

2)Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                 

3) Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                   

4)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                           

5)      Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                                                   

6) Επιταγές:                                                                                                    

                                                  Σ ύ ν ο λ ο:          

β) Αναβλήθηκαν και Ανεστάλησαν

1) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                    

2) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                

3) Μονομελούς Ασφ. Ταμείων:                                                                     

4) Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                   

5) Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                     

6) Επιταγές + Φορολογικά:                                                                  

                                                      Σ ύ ν ο λ ο :            

γ) Κηρύχθηκαν απαράδεκτες

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                         

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:     

3)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:      

4)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:

5)      Επιταγές + Φορολογικά:                                                                    

                                                                      Σ ύ ν ο λ ο:         

 

δ) Υποθέσεις άλλης φύσης:

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων (άρσεις):                                  

Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                        

Επιταγές

                                                                          Σ ύ ν ο λ ο:         

Στ) Έγιναν κλήσεις-κλητήρια:

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                         

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                     

3)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:                                                        

4)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων:          

5)      Ασφαλιστικά:                                                                                    

 

                                                                 Σ ύ ν ο λ ο:

 

Έμειναν εκκρεμείς για εκδίκαση στα πινάκια:

1)      Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                         

2)      Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                     

3)      Μονομελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων

4)      Τριμελούς Δικ/ρίου Ανηλίκων

5)      Ασφαλιστικά (αρθ. 1532, 1533 Α.Κ.):                                                

6)      Ασφαλιστικά

                                                                    Σ ύ ν ο λ ο:        

IV) ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ:

α) Από το βιβλίο Εφέσεων αποφάσεων Τριμελούς:

1) Εισήχθησαν:                                                                                              

2) Υποβλήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών:                                     

΄Εμειναν εκκρεμείς

β) Από το βιβλίο Εφέσεων αποφάσεων Μονομελούς:

Υπήρχαν εκκρεμείς

Καταχωρήθηκαν

Εκδικάσθηκαν

Έμειναν εκκρεμείς προσδιορισμένες στα πινάκια για κλήσεις

Έμειναν εκκρεμείς απροσδιόριστες

Εφέσεις ερήμην αποφάσεων:                                              

Εφέσεις αντιμωλία:                                                                    

 

γ) Από το βιβλίο Προσφυγών κατά Κλητηρίων

θεσπισμάτων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:

1)  Ασκήθηκαν προσφυγές:                                                                 

2)  Υποβλήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών:                                    

 

δ) Από το βιβλίο Εφέσεων Μονομελούς (Πταισματοδικείου)

1)  Υπήρχαν εκκρεμείς

2)   Καταχωρήθηκαν

3)   Εκδικάσθηκαν

 

ε) Από το βιβλίο Αναιρέσεων κατά αποφάσεων

Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

1) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Ασκήθηκαν:                                                                                               

Υποβλήθηκαν στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου:                           

2)  Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

3 ) Ασκήθηκαν

4)  Υποβλήθηκαν στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

 

στ) Από το βιβλίο Λιπομαρτυριών:

       Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:

1)      Υπήρχαν εκκρεμείς

2)      Εισήχθησαν:                                                                           

3)      Ανακλήθηκαν:                                                                                    

4)      Ασκήθηκαν ανακοπές:                                                                          

5)      Εστάλησαν για εκτέλεση έτους    …..:                                  

6)      Εκκρεμούν για εκτέλεση έτους …….:               έτους ……              

 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:

1)      Υπήρχαν εκκρεμείς:                                                                                 

2)      Εισήχθησαν:                                                                                     

3)      Ανακλήθηκαν:                                                                                    

4)      Ασκήθηκαν ανακοπές:                                                                           

5)      Εστάλησαν για εκτέλεση ( …….):                                                     

6)      Εκκρεμούν του ……..   :                                     έτους   

 

Από το βιβλίο Ακυρώσεως αποφάσεων:

1) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

     (Αιτήσεις ακυρώσεως διαδικασίας)

     (Αιτήσεις ακυρώσεως αποφάσεων)                                                          

2) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

(Αιτήσεις ακυρώσεως διαδικασίας)

(Αιτήσεις ακυρώσεως αποφάσεων)                                                         

  Σ ύ ν ο λ ο :           

V) ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ:

    α) Κατηγορητήρια Τριμελούς

    Υπήρχαν εκκρεμή:                                                                      

    Εισήχθησαν                                                                                

    Καταρτίσθηκαν:                                                                                    

    Αποσύρθηκαν:                                                                                           

    Έμειναν εκκρεμή :                                                                         

                                                              Σ ύ ν ο λ ο:

    β) Κατηγορητήρια Μονομελούς

    Υπήρχαν εκκρεμή:                                                                      

     Εισήχθησαν:                                                                                        

                                                               Σ ύ ν ο λ ο:

     Καταρτίσθηκαν:                                                                            

     Έμειναν εκκρεμή:                                                                         

                                                               Σ ύ ν ο λ ο :     

 

   γ) Κατηγορητήρια Ανηλίκων:

   Υπήρχαν εκκρεμή:                                                                               

   Εισήχθηκαν:                                                                                    

   Καταρτίσθηκαν:      

                                                             

   VI) ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ:

      α) Εισήχθησαν δελτία ποινικού μητρώου (Αθηνών):                    

Από   αυτά  καταχωρήθηκαν    μέχρι   15-09-20…..  (αρμοδιότητας

       Ποινικού Μητρώου Αθηνών):                                                    

   β) Εισήχθησαν  δελτία  ποινικού μητρώου ξένων   αρχών (αρμοδιότητας

       των υπολοίπων Ποινικών Μητρώων ολόκληρης της Χώρας):   

       Από αυτά καταχωρήθηκαν μέχρι 15/09/20….:                           

 

VII) EKTΕΛΕΣΕΙΣ:

Βιβλίο Ερήμην αποφάσεων:

α) Εισήχθησαν αποφάσεις για εκτέλεση και κοινοποίηση

1)Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                                 

2) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:

                                                           

β) Κατέστησαν αμετάκλητοι και εστάλησαν για εκτέλεση:

1) Ξένων αρχών

2) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                                

3) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                                

                                                                 Σ ύ ν ο λ ο:     

γ) Εκτελέστηκαν

1)Τριμελούς Πλημμελειοδικείου:                                                                 

2)Μονομελούς Πλημμελειοδικείου:                                     

3)Ξένων Αρχών:                                                 

                                                                  Σ ύ ν ο λ ο:   

 

 

Εκκρεμούσαν κατά το παρελθόν επιθεωρούμενο έτος στις Αρχές Ασφαλείας:

Δεν προσδιορίζεται ο αριθμός

Στάθηκαν κατά το τ.ε.:                                                                                   

Εκτελέσθηκαν

Εκκρεμούν στις Αρχές Ασφαλείας για εκτέλεση:

Δεν προσδιορίζεται ο αριθμός.

 

VII) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κατά το ανωτέρω επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα:

Εισήχθησαν συνολικά μηνύσεις:                                                    

 

Από αυτές απεστάλησαν:

Στον Ανακριτή

Στους προανακριτικούς υπαλλήλους:                                               

Στους δημοσίους κατηγόρους:                                                             

Στο ακροατήριο Μονομελούς:                                                     

Στο Δικαστικό Συμβούλιο

Τέθηκαν στο Αρχείο με βάση άρθρ. 43 ΚΠΔ:                                  

Απεστάλησαν σε άλλη αρχή:                                                           

Εκδόθηκαν διατάξεις (προβουλεύματα):                                           

Συσχετίσθηκαν                                                                                      

Προκαταρκτικές:                                                                                

Στην Αγορανομική Επιτροπή

Τέθηκαν σε μας δείγματα κανονικά

Αρχείο αγνώστων δραστών:                                                                    

Αρχείο Γραμ. Αγορ/κού Πρωτοδικείου                                               

Αρχείο παρ΄ημίν :    

                                                                                 

Δικογραφίες που επεστράφησαν από την Αγορανομική Επιτροπή:

Ακροατήριο Μονομελούς

Β΄ Ανακριτικές

Απορριπτικές διατάξεις

Αρχείο κατ΄ αρθρ. 43 παρ. 1 ΚΠΔ

Δικαστικό Συμβούλιο

Ξένες Αρχές

Αρχείο παρ΄ ημίν

 

Δικογραφίες που επεστράφησαν από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών:

1)      Ακροατήριο Μονομελούς

2)      Στην προανάκριση

3)      Προκαταρκτική

4)      Απορριπτική διάταξη

 

Περατώθηκαν δικογραφίες:

Εισήλθαν προανακριτικές δικογραφίες συνολικά:                                        

Από αυτές εισήχθησαν:

1)      Σε τακτική ανάκριση

2)      Με απ΄ ευθείας κλήση στο Ακροατήριο Μονομελούς:                           

3)      Στο Δικαστικό Συμβούλιο

4)      Σε άλλη Αρχή:                                                                                                       

5)      Επιστραφείσες για προανάκριση:                                                               

6)      Αγορανομική επιτροπή

7)      Αρχείο Αγνώστων δραστών:

8)      Πταισματοδίκη                                                                                                   

   Εκκρεμούν

 

Προκαταρκτικής εξέτασης:

Από το βιβλίο προκαταρκτικής εξέτασης

προκύπτει ότι εισήλθαν:                                 

Ανατέθηκαν για επεξεργασία

Δηλαδή:

1)      Με απ΄ευθείας κλήση Μονομελούς:

2)      Επεστράφησαν για προκαταρκτική εξέταση

3)      Αγορανομική επιτροπή

4)      Ξένες Αρχές:                                                                                              

5)      Απορριπτικές διατάξεις:                                                                             

6)      Αρχείο κατ΄ άρθρο 43 παρ. 1 ΚΠΔ:                                             

7)      Αγνώστων δραστών                                                                                  

8)      Επεστράφησαν για προανακριτική εξέταση                                   

9)      Αρχείο παρ΄ημίν

10)  Συσχετίσθηκαν                                                                                            

Εκκρεμούν

     Δικογραφίες που επεστράφησαν από δικαστικό

     Συμβούλιο

     Ακροατήριο Μονομελούς

Κατηγορητήρια:

Εισήχθησαν για κατάρτιση κατηγορητηρίων

συνολικά (Μονομελούς):                                                                               

Ξένες Αρχές και άλλες ενέργειες:                                                      

Καταρτίσθηκαν:                                                                                             

Έμειναν εκκρεμή:                                                                                             

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Προσδιορίσθηκαν και εκδικάσθηκαν (Μονομελούς)

Προσδιορίσθηκαν  ………  και εκδικάσθηκαν:                                

Έμειναν εκκρεμείς προσδιορισμένες:                                                           

 

Από το βιβλίο αναβλητικών υποθέσεων:

Υπήρχαν εκκρεμείς προσδιορισμένες (Μονομελούς)

Εισήχθησαν κατά το επιθεωρούμενο χρον. διάστημα:

(Μονομελούς) …………Από αυτές εκδικάσθηκαν:                         


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ  Α΄, Β΄  ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

Inputs:

 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :

Συγκεκριμένο έντυπο που συμπληρώνεται  κάθε χρόνο χειρόγραφα  από τα τμήματα της υπηρεσίας  και αφορούν τις Μηνύσεις - Δικογραφίες και τα στάδια επεξεργασίας που περνούν από τμήμα σε τμήμα.

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΝ :

Πίνακας που δίδεται κάθε δίμηνο  χειρόγραφα στο Προϊστάμενο της υπηρεσίας. (συνημ.έντυπο το οποίο χρειάζεται διόρθωση)

 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ :

Πίνακας που δίδεται κάθε δίμηνο  χειρόγραφα στο Προϊστάμενο της υπηρεσίας.

 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ :

(Για κακούργημα , για κακούργημα και πλημμέλημα , για πλημμέλημα.)

 

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ :

Εμφανίζεται από την εφαρμογή της Ποινικής Δίωξης αλλά θέλει συμπλήρωμα για να εμφανίζει και τις συνοδείες (Αυτόφωρα) και ανά ονοματεπώνυμο Εισαγγελέα - 

 

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ :

Εμφανίζεται μέσα από την εφαρμογή της Ποινικής Διαδικασίας και είναι σωστός.

 

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΩΝ :

Δίδεται χειρόγραφα και αφορά τα κατηγορητήρια θέλει να συμπληρωθούν και τα αυτόφωρα κατηγορητήρια και οι ρητές δικογραφίες.

 

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΩΝ :

Απόδοση υπαλλήλων

 

9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΩΝ :

Δίδεται ανά δίμηνο χειρόγραφα   στον Προϊστάμενο

 

10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ :

 

11. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ :

Πάγιο αίτημα του τμήματος

 

12. ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ :

 Πόσες μηνύσεις καταχώρισε ο κάθε χρήστης (απόδοση εργασίας )

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 Α΄- Β΄ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ& ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 

 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  :

Συγκεκριμένο έντυπο που συμπληρώνεται  κάθε χρόνο χειρόγραφα  από τα τμήματα της υπηρεσίας  και αφορούν τις Μηνύσεις - Δικογραφίες και τα στάδια επεξεργασίας που περνούν από τμήμα σε τμήμα.

Πάρα πολλά στοιχεία τα ζητάει το τμήμα από το Πρωτοδικείο π.χ. πόσες δικογραφίες αναβλήθηκαν , πόσες δικάστηκαν , πόσες Α.Ε.Κ. πόσες απαράδεκτες, πόσες Π.Ο.Π.Δ λόγω παραγραφής κλπ

Επίσης στατιστικά για ρητές αναβλητικές δικογραφίες , ρητές πρωτοείσακτες  στο Ε΄τριμελές , αυτόφωρα.

Τελος για τις Εφέσεις κατά αποφάσεων Τριμελούς οι οποίες διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Εφετών με παρόντες κατηγορούμενους.

 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ :

Κάθε μήνα καταρτίζεται πίνακας κίνησης δικογραφιών ο οποίος περιέχει τα εξής :

Την εκκρεμότητα του προηγούμενου μήνα, την μηνιαία εισαγωγή πρωτοείσακτων, αναβλητικών και Εφέσεων ,

τον αριθμό δικογραφιών που έγιναν κλήσεις, των προσδιορισμό δικασίμων των δικογραφιών.

 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΚΛΗΣΕΩΝ

Συννημ.πίνακας

 

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

 

6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΤΑΝ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

 

7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ

Πάγιο αίτημα του τμήματος

 

1.ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ :  Απόδοση εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

 

Τα Βουλεύματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες :

 

1.    ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

2.    ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

3.    ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ  ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

4.    ΠΑΡΑΜΠΙΠΤΟΝΤΑ  ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

 

1.  ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

Χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες  :

α) ΠΟΠΔ

β) ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

γ) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

δ) ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

 

2. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

α) ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

β) ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

3. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ  ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

 

4.ΠΑΡΕΜΠΙΜΠΤΟΝΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

α) ΔΗΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

β) ΥΦ΄ΟΡΟΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

γ) ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΥΦ ΄ ΟΡΟΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 

Τα στατιστικά που ζητά αυτό το τμήμα είναι τα εξής:

 

 1. Πόσες και ποιές μηνύσεις εισήχθησαν στο τμήμα απο κάθε ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ ΤΕΒΕκλπ)
 2. Πόσες και ποιές δικογραφίες προσδιορίστηκαν στο Ε΄Μονομελέ, Μονομελές Ν.Ιωνίας, Μονομελές Καλλιθέας
 3. Πόσες κλήσεις εστάλησαν, πότε ξεχρεώθηκαν απο το τμήμα κλπ
 4. Πόσες και ποιές υποθέσεις εισάγονται κάθε ημέρα για εκδίκαση
 5. Πόσες και ποιές αναβλήθηκαν
 6. Πόσες και ποιές εκδικάστηκαν
 7. Πόσες και ποιές κηρύχθηκαν ΑΕΚ
 8. Πόσες και ποιές κηρύχθηκαν ΑΕΝΚ
 9. Πόσες και ποιές κηρύχθηκαν ΠΟΠΔ λόγω παραγραφής
 10. Πόσες και ποιές κηρύχθηκαν αναστελλόμενες

 

Εντυπο ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και συγκεντρωτικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ε΄ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Τα στατιστικά που ζητά το τμήμα είναι τα εξής :

 

1.    ΕΝΤΥΠΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

2.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  - ΕΡΗΜΗΝ ΕΦΕΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ - ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (συνημ.πίνακας)

3.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Θα αφορά στο αριθμητικό σύνολο των αποφάσεων που εισάγονται από το Πρωτοδικείο. Ειδικότερα αυτό το αριθμητικό σύνολο θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ» στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

4.    ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ : Θα αφορά στο   σύνολο των αποφάσεων που  έχουν σταλεί για επίδοση στα αστυνομικά τμήματα. Ειδικότερα αυτό το σύνολο θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ » στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

5.    ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Θα αφορά στο σύνολο των αποφάσεων που έχουν σταλεί για ΕΚΤΕΛΕΣΗ. Ειδικότερα αυτό το   σύνολο θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ » στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

6.    ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα αφορά στο   σύνολο των αποφάσεων που έχουν σταλεί για ΑΚΥΡΩΣΗ. Ειδικότερα αυτό στο σύνολο θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ » στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

7.    ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ : Θα αφορά στο  σύνολο των αποφάσεων που έχουν  ασκηθεί ΕΦΕΣΕΙΣ. Ειδικότερα αυτό το  σύνολο θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ » στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

8.    ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ : Θα αφορά στο  σύνολο των αποφάσεων που έχουν ασκηθεί  ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ειδικότερα αυτό το  σύνολο θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ » στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

9.    ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ : Θα αφορά στο   σύνολο των αποφάσεων που έχουν σταλεί στο αρχείο του Πρωτοδικείου και  θα προκύπτει από το πεδίο « ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  » στην επιλογή « ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΗΜΗΝ»

10.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  : Θα αφορά στο  σύνολο των αποφάσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα που θα προκύπτει από την αφαίρεση :

ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ

 


ΘΕΜΑΤΑ   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ   ΤΟΥ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο   εργασίας  του   συγκεκριμένου  τμήματος  είναι  η   λήψη, καταχώρηση,      αποστολή      εκτέλεσης     ή      ανάκληση      εκτέλεσης, καταδικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων και ενταλμάτων σύλληψης και ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Από το αντικείμενο εργασίας του τμήματος και όσον αφορά την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων προκύπτουν τα εξής θέματα:

1. Το πρώτο θέμα που προκύπτει από το αντικείμενο εργασίας του  Τμήματος  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  γίνεται  πλήρης  και  αριθμητική    περιγραφή των εισερχόμενων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκδίδονται στατιστικά στοιχεία για:

α) Τον συνολικό αριθμό των εισερχομένων αποφάσεων στο Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών κατά ημέρα, μήνα και έτος.

β) Θα πρέπει όμως να ταξινομούνται αυτές: κατά πρωτοδικείο, είδος δικαστηρίου και κατάσταση της απόφασης, όπως αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτοδικείο

Είδος Δικ/ρίου

Κατάσταση Απόφασης

Πλήθος

αποφάσεων

Συνολικό   ποσό Χρ. Ποινών

Αθηνών

Μονομελές

Προς Εκτέλεση

 

 

 

 

Σε     Εκρ/τητα     με τριετή αναστολή

 

 

 

 

 

Σε Εκ/τητα με μόνο Χρ. Ποινή

 

 

 

 

Τριμελές

Προς Εκτέλεση

 

 

 

 

Σε     Εκρ/τητα     με τριετή αναστολή

 

 

 

 

 

Σε Εκ/τητα με μόνο Χρ. Ποινή

 

 

 

 

 

Ανυποστή ρικτη

 

 

 

 

Απαράδεκτη

 

 

 

 

Αθωωτικές

 

 

 

Τρ/λούς Εφετείου

Ανυποστήρικτες

 

 

 

 

Απαράδεκτες

 

 

 

 

Καταδικαστικές

 

 

 

 

Αθωωτικές

 

 

 

Πεντ/λούς Εφετείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρειος Πάγος

Απορριπτικές

 

 

 

 

Δεκτές

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπών Εισαγγελιών

Συνολικά

 

 

 

 

 

2. Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να μπορούν να αντληθούν στοιχεία για τις επιμέρους εργασίες του τμήματος όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

1)             «Πιστοποιητικά περί μη διώξεως ως φυγόποινου», συνολικό αριθμό εκδοθέντων πιστοποιητικών κατά ημέρα, μήνα και έτος.

2)      «Εξαγορά καταδικαστικών αποφάσεων», συνολικό αριθμό εξαγορασμένων αποφάσεων και ακριβές συνολικό ποσό είσπραξης κατά ημέρα, μήνα και έτος.

3)      «Ακύρωση αποφάσεων κατ' άρθρο 341Κ.Π.Δ. και 430 Κ.Π.Δ.» συνολικό αριθμό εισαχθέντων ακυρώσεων, κατ' άρθρο, είδος Δικαστηρίου, κατά ημέρα, μήνα και έτος.

4)      «Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως μέχρις εκδικάσεως της εφέσεως κατ' άρθρο 497 § 7 Κ.Π.Α.», συνολικό αριθμό εισαχθέντων αναστολών κατά ημέρα, μήνα και έτος.

5)      « Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως μέχρις εκδικάσεως της αναιρέσεως κατ' άρθρο 471 § 2 Κ.Π.Δ.», συνολικό αριθμό εισαχθέντων αναστολών κατά ημέρα, μήνα και έτος.

6)      « Αναστολή εκτέλεσης της απέλασης, που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση, κατ' 99 § 5 Π.Κ.», συνολικό αριθμό εισαχθέντων αναστολών κατά ημέρα, μήνα και έτος, καθώς και ο συνολικός αριθμός καταδικασθέντων που αιτήθηκαν την ανωτέρω αναστολή.

7)             «Αρση αναστολών που χορηγήθηκαν κατ' άρθρο 99 § 5 Π.Κ.», συνολικό αριθμό εισαχθέντων αναστολών κατά ημέρα, μήνα και έτος, καθώς και ο συνολικός αριθμός καταδικασθέντων για τους οποίους έγινε άρση της χορηγηθείσης αναστολής.

8)      «Αμφισβήτηση περί της ανασταλτικότητας της εφέσεως κατ' άρθρο 472 Κ.Π.Δ.», συνολικό αριθμό εισαχθέντων αιτήσεων κατά ημέρα, μήνα και έτος.

9)      « Βεβαίωση Χρηματικής ποινής, που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.», συνολικός αριθμός αποφάσεων που στάλθηκαν για βεβαίωση και ακριβές ποσό που βεβαιώθηκε κατά ημέρα, μήνα και έτος.

10)      «Επιστροφή χρημάτων, που κατεβλήθησαν για εξαγορά καταδικαστικής απόφασης», συνολικός αριθμός αποφάσεων και ακριβές ποσό που επιστράφηκε κατά ημέρα, μήνα και έτος.

11)  «Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως, που χορηγήθηκε από
Δικαστήριο, (λόγω ολοκλήρωσης του προγράμματος απεξάρτησης)
για αδίκημα που τελέστηκε υπό το πάθος της τοξικομανίας,
σύμφωνα με το Ν. 2331/95»,
συνολικό αριθμό εισαχθέντων
αιτήσεων   κατά ημέρα, μήνα και έτος, καθώς και ο συνολικός αριθμός καταδικασθέντων που τους χορηγήθηκε η ανωτέρω αναστολή.

12)   «Επιστροφή εγγυοδοσίας λόγω τελεσιδικίας μιας υποθέσεως», συνολικό αριθμό αποφάσεων και ακριβές ποσό που επιστράφηκε κατά ημέρα, μήνα και έτος.

13) .« Επιβολή περιοριστικών όρων (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή εμφάνιση σε Α/Τ», συνολικό αριθμό ατόμων στους οποίους έχει επιβληθεί ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και συνολικό αριθμό ατόμων στους οποίους έχει επιβληθεί ο όρος της εμφάνισης σε Α/Τ.

14.)  «Άρση περιοριστικών όρων (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή εμφάνιση σε Α/Τ», συνολικό αριθμό ατόμων για τους οποίους έχει αρθεί ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και συνολικό αριθμό ατόμων για τους οποίους έχει αρθεί ο όρος της εμφάνισης σε Α/Τ.

15.) «Αναβολή εκτέλεσης αποφάσεως κατ' άρθρο 556 Κ.Π.Δ. (διάρκειας έως έξι μήνες χορηγούμενη από τον Εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών)», συνολικό αριθμό αποφάσεων για τις οποίες χορηγήθηκε αναβολή.

16.«Αναβολή εκτέλεσης αποφάσεως, λόγω ρυθμίσεως των χρεών προς το Δημόσιο ή προς ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1182/90 , Ν. 2523/97, Ν. 2298/95, Ν. 2408/96 και Ν. 2676/99 (ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η ρύθμιση)» συνολικό αριθμό αποφάσεων για τις οποίες χορηγήθηκε αναβολή, λόγω ρυθμίσεως των χρεών προς το Δημόσιο ή προς ασφαλιστικά ταμεία.

17.«Αναβολή εκτέλεσης αποφάσεως, μέχρις εκδικάσεως της εφέσεως κατ' άρθρο 429    Κ.Π.Δ.», συνολικό αριθμό αποφάσεων για τις οποίες χορηγήθηκε η συγκεκριμένη αναβολή.

      18) «Εξάλειψη αξιοποίνου για καταδικαστικές αποφάσεις, που αφορούν χρέη προς το Δημόσιο ή προς ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έχουν όμως εξοφληθεί ολοσχερώς» συνολικό αριθμό αποφάσεων για τις οποίες εξαλείφθηκε το αξιόποινο και συνολικό αριθμό ατόμων στους οποίους χορηγήθηκε η εξάλειψη, διαχωρίζοντας τους κατά χρέη προς Δημόσιο ή Ασφαλιστικό Ταμείο.

19.) «Αναβολή εκτέλεσης αποφάσεως,(χορηγούμενη  από τον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών), λόγω παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης και για όσο χρόνο διαρκεί η παρακολούθηση του προγράμματος, για αδίκημα που τελέστηκε υπό το πάθος της τοξικομανίας, σύμφωνα με το Ν. 2331/95», συνολικό αριθμό αποφάσεων για τις οποίες χορηγήθηκε η ανωτέρω αναστολή, καθώς και ο συνολικός αριθμός καταδικασθέντων που τους χορηγήθηκε η ανωτέρω αναστολή.

20)  «Συγχώνευση ποινών», συνολικό αριθμό αποφάσεων που συγχωνεύτηκαν κατά είδος  Δικαστηρίου.

21) «Άρσεις τριετούς αναστολής» συνολικό αριθμό αποφάσεων που έγινε άρση της χορηγηθείσης τριετούς αναστολής.

22.) «Παραγγελία   φυλάκισης»   συνολικό   αριθμό   ατόμων   για   τους        οποίους εκδόθηκε παραγγελία φυλάκισης και πλήθος αποφάσεων για τις     οποίες οι ανωτέρω φυλακίστηκαν.

23.) «Παραγγελία αποφυλάκισης» συνολικό αριθμό ατόμων για τους οποίους    εκδόθηκε    παραγγελία    αποφυλάκισης    και    πλήθος αποφάσεων για τις οποίες οι ανωτέρω αποφυλακίστηκαν.

24.) «Μετατροπή    καταδικαστικών    αποφάσεων    σε    εξαγοράσιμες» συνολικό   αριθμό   αμετάτρεπτων   καταδικαστικών   αποφάσεων καθώς και πόσες απ'  αυτές έχουν καταστεί μετατρέψιμες με  απόφαση δικαστηρίου.

       25) «Μετατροπή καταδικαστικών αποφάσεων σε παροχή κοινωφελούς εργασίας», συνολικό αριθμό ατόμων για τους οποίους εκδόθηκε δικαστική απόφαση για να παρέχουν κοινωφελή εργασία καθώς και ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων οι οποίες μετετράπησαν σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

      26.) «Διόρθωση    ή    συμπλήρωση    αποφάσεως»    συνολικό    αριθμό αποφάσεων που διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν.

27) .«Αμφισβήτηση καταδικαστικής αποφάσεως κατ' άρθρο 564 § 1 ή 2 Κ.Π.Α.,    λόγω    ταυτοπροσωπίας    ή    ελλείψεως    περισσοτέρων στοιχείων», συνολικό αριθμό αποφάσεων που εισήχθησαν με το ανωτέρω άρθρο.

28.)«Κατ' οίκον έκτιση ποινής για άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω», συνολικό αριθμό ατόμων για τους οποίους εκδόθηκε πράξη του Εισαγγελέα, για κατ' οίκον έκτιση ποινής καθώς και ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων.

29.) «Προσαρμογή ποινών,  που επεβλήθησαν από δικαστήρια άλλων Χωρών, στα Ελληνικά δεδομένα»,  συνολικό αριθμό ατόμων για τους οποίους εφαρμόστηκε η ανωτέρω διάταξη.

     30.)  Εκτέλεση   Ενταλμάτων   σύλληψης,    προσωρινής   κράτησης   και Διατάξεων Ανακριτή    Υποδίκων.

3. Ο Πίνακας που αποστέλλεται στην Επιθεώρηση θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

α) Αποφάσεις που στάλθηκαν για εκτέλεση στην Δ.Α.Α.:

 

1)

Τριμελούς Πλημ/κείου     (μόνον οι «προς εκτέλεση»)

 

2)

Μονομελούς Πλημ/κείου (μόνον οι «προς εκτέλεση»)

 

 

Σύνολο:

 

 

 

Ρ) Αποφάσεις που εκτελέστηκαν κατά το έτος

 

1)

Τριμελούς Πλημ/κείου

 

2)

Μονομελούς Πλημ/κείου

 

3)

Λοιπών Εισαγγελιών

 

 

Σύνολο:

 

 

Για τα στοιχεία τον τελευταίου πίνακα και όσον αφορά το σκέλος «αποφάσεις που εκτελέστηκαν» θα πρέπει αυτά να αντλούνται μόνο από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις εξής επιμέρους εργασίες του τμήματος: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,28, σε συνδυασμό με το πόσες αποφάσεις εισήχθησαν στο Τμήμα Εκτέλεσης Αποφάσεων «προς εκτέλεση» ή «σε εκκρεμότητα».

γ) Εκκρεμούσαν κατά το παρελθόν επιθεωρούμενο έτος στις Αρχές Ασφαλείας:

Δεν προσδιορίζεται ο αριθμός.

Στάλθηκαν κατά το τρέχον έτος:

Εκτελέστηκαν:

Εκκρεμούν στις Αρχές Ασφαλείας για εκτέλεση: Δεν προσδιορίζεται ο αριθμός.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για την αξιοπιστία των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να αποφευχθεί η διπλή στατιστική καταγραφή ενεργειών σε μία απόφαση, π.χ. εάν για μία απόφαση έχει εκδοθεί παραγγελία φυλάκισης (1η εκτελέστηκε) και κατόπιν αυτή εξαγορασθεί (2η εκτελέστηκε) δεν πρέπει αυτές οι ενέργειες να καταγραφούν σαν να εκτελέστηκαν δύο αποφάσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται καταγραφή των επιμέρους εργασιών του τμήματος: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, στα στατιστικά στοιχεία μόνον όταν η προηγούμενη κατάσταση της απόφασης είναι «προς εκτέλεση» ή «σε εκκρεμότητα».

4. Ο πίνακας που αποστέλλεται στην επιθεώρηση και αφορά την εκτέλεση Ενταλμάτων σύλληψης, Προσωρινής Κράτησης και Διατάξεων Ανακριτή Υποδίκων, θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

 

Α) Εντάλματα σύλληψης.

α) Εντάλματα σύλληψης, που εισήχθησαν προς εκτέλεση:

 

1)

Που αφορούν Έλληνες Υπηκόους

 

2)

Που αφορούν Αλλοδαπούς Υπηκόους

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

β) Εντάλματα σύλληψης, που στάλθηκαν προς εκτέλεση

 

1.

Που αφορούν Έλληνες Υπηκόους

 

2.

Που αφορούν Αλλοδαπούς Υπηκόους

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

γ) Εντάλματα σύλληψης, που εκτελέστηκαν:

 

1)

Που αφορούν Έλληνες Υπηκόους

 

2)

Που αφορούν Αλλοδαπούς Υπηκόους

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

Β) Εντάλματα προσωρινής κράτησης.

α) Εντάλματα προσωρινής κράτησης που εισήχθησαν προς εκτέλεση:

 

1)

Που αφορούν  Έλληνες Υπηκόους

 

2)

Αφορούν  Αλλοδαπούς Υπηκόους

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

β) Εντάλματα προσωρινής κράτησης, που στάλθηκαν προς εκτέλεση:

 

 

 

 

 

_1

Που αφορούν Έλληνες Υπηκόους

 

2)

Που αφορούν Αλλοδαπούς Υπηκόους

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

γ) Εντάλματα προσωρινής κράτησης, που εκτελέστηκαν:

1)

Που αφορούν Έλληνες Υπηκόους

 

2)

Που αφορούν Αλλοδαπούς Υπηκόους

 

 

Γενικό σύνολο

 

 

 

Σημείωση: Στις υπό στοιχείο Α) και Β) περιπτώσεις εκτελεσθέντων Ενταλμάτων Σύλληψης και Προσωρινής κράτησης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων , για το είδος των αδικημάτων και τον τόπο έκτισης αυτών.


Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 «Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 6,7,8.9 και 10 του Π.Κ.όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του με το άρθρο 1 Ν. 2408/1996, η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα μήνα και έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο, μετατρέπεται περαιτέρω σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητήσει ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάστηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι εφικτή....»

1)      Η αίτηση εισάγεται στο δικαστήριο και εάν γίνει δεκτή, ο καταδικασμένος αποφυλακίζεται. (Οι ενέργειες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο του καταδικασμένου και συγκεκριμένα στην ήδη καταχωρημένη απόφαση, επί της οποίας εισάγεται η αίτηση)

2)      Ο εισαγγελέας εκδίδει διάταξη (που λαμβάνει αύξοντα αριθμό), με την οποία καθορίζεται α) ο Δήμος που αναλαμβάνει τον καταδικασμένο, β) η ποινή (υπόλοιπο εάν έχει προηγηθεί φυλάκιση) που πρέπει να εκτιθεί, με παροχή κοινωφελούς εργασίας, γ) ο τρόπος, δηλαδή πόσες ώρες ημερησίως πρέπει να εργάζεται, δ) ο επιβλέπων την παροχή της εργασίας (συνήθως κοινωνική λειτουργός ή άλλος υπάλληλος του Δήμου) και ε) η υποχρέωση ενημέρωσης της Εισαγγελίας από το Δήμο, ως εποπτεύουσας αρχής.

3)      Ο Δήμος πρέπει ανά μήνα να αναφέρει στο εισαγγελέα, εάν ο καταδικασμένος παρέχει την εργασία του ή όχι, εάν απουσιάζει δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. [Εάν ο καταδικασμένος παρέχει πλημμελή εργασία μπορεί ο εισαγγελέας να καλέσει αυτόν σε ακρόαση, ( προκειμένου να δικαιολογήσει τις απουσίες του)και πάντα κατά την κρίση του ν' ανακαλέσει τη διάταξη του για την παροχή κοινωφελούς εργασίας με άλλη διάταξη, η οποία λαμβάνει αύξοντα αριθμό και κατά της οποίας μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, μπορεί ο καταδικασμένος να ασκήσει προσφυγή. Η ανακλητική διάταξη (μετά τη λήξη της προθεσμίας ή το αποτέλεσμα της προσφυγής ) παραγγέλλει την εκτέλεση του υπολοίπου της ποινής. ]

4)      Η καταχώρηση των τυχόν απουσιών του καταδικασμένου (δικαιολογημένων και αδικαιολογήτων) και η άθροιση τους και η αφαίρεση τους, στη συνέχεια, από τη συνολική προς έκτιση ποινή , δίνει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης της έκτισης της ποινής, κάθε στιγμή , συνεπώς καθίσταται δυνατή η αυτεπάγγελτη έρευνα , σύμφωνα με την παρ. 9 του προαναφερόμενου άρθρου.

      (Η δυνατότητα καταχώρησης στο Η/Υ εξαντλείται στην υπό στοιχείο (1) παράγραφο).

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ONOM/MO :                                                              ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :                                               ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  :                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΥΨΟΣ ΠΟΙΝΗΣ :                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ :                                                        ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :                                                           FAX:

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :                       ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ : 

 

 

ΕΤΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛ/ΝΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓ.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

                             

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

             

 

 

 

          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Στο τμήμα Εκτελέσεων Αποφάσεων & Βουλευμάτων Ενηλίκων λειτουργεί εδώ και χρόνια εφαρμογή που παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων  σε αντίθεση με την Εκτέλεση των αποφάσεων Ανηλίκων που γίνεται χειρόγραφα μέχρι σήμερα.  

Η διαφορά των Ανηλίκων με του Ενήλικες κατηγορουμένους εντοπίζεται σε ότι αφορά τις ποινές.

 

Το τμήμα Ανηλίκων ασχολείται με τις εξής ποινές:

1)      Αναμορφωτικά μέτρα

2)      Σωφρονιστικά μέτρα

3)      Φυλάκιση – έντυπα Εκτελέσεων ποινών.

 

Αναλυτικότερα είναι :

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1)      Εισαγωγή αυτού σε ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ

2)      Επιμέλεια Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων

3)      Επίπληξη

4)      Υπεύθυνη Επιμέλεια Γονέων

5)      Υπεύθυνη Επιμέλεια Μητέρας

6)      Υπεύθυνη Επιμέλεια Πατέρα

 

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ποινικό Σωφρονισμό : Ελάχιστο όριο

                                        Μέγιστο όριο

 

 

 

 

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Όταν το Μονομελές ή το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών εκδίδει απόφαση που διατάσσει το αναμορφωτικό μέτρο της Εισαγωγής σε ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Ανηλίκων  η Γραμματεία του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών μας στέλνει αποσπάσματα για Εκτέλεση.

Στη περίπτωση αυτή ανοίγουμε φάκελο και στέλνουμε την απόφαση για εκτέλεση στο 4ο τμήμα Αναζητήσεων (Ασφάλεια) και στο 2ο τμήμα ΥΠΑ (Υποδ/νση προστασίας Ανηλίκων).

Tο Μονομελές ή το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών διατάσσει τα αναμορφωτικά μέτρα τα οποία είναι τα εξής :

 1. Θέτει αυτόν (τον Ανήλικο) υπό την επιμέλεια της Υπηρεσίας Επιμελητών.

 2. Θέτει αυτόν υπό την υπεύθυνον επιμέλεια των Γονέων.

 3. Θέτει αυτόν υπό την υπεύθυνον επιμέλεια της Μητέρας.

 4. Θέτει αυτόν υπό την υπεύθυνον επιμέλεια του Πατέρα.

 5. Διατάσσει το αναμορφωτικό μέτρο της Επίπληξης.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτότυπο απόσπασμα παραμένει στην Γραμματεία του Δικαστηρίου Ανηλίκων και αποτελεί την απόφαση του Δικαστηρίου.

Δίδεται αντίγραφο στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων (Κοινωνική Υπηρεσία) προς ενημέρωση του ατομικού φακέλου του Ανηλίκου.

Το τμήμα μας δεν λαμβάνει γνώση για τα ανωτέρω αναμορφωτικά μέτρα.

Διότι οι αποφάσεις αυτές δεν εκτελούνται (δηλ. δεν διώκεται ο Ανήλικος από την υπηρεσία μας)

 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ  ΓΝΩΣΗ  ΜΟΝΟ

 

Όταν μετά από αίτηση  της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ζητείται μετατροπή ή άρση  αυτών των αναμορφωτικών μέτρων.

 1. Εάν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του η μετατροπή ή άρση γίνεται με εισαγωγή στο Ακροατήριο και αποφαίνεται ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.

 

 1. Εάν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κάνουμε αυτοδίκαια παύση του μέτρου με Διάταξη,  χωρίς να εισαχθεί στο Ακροατήριο.

 

 

 

Όταν έχουμε έκθεση σύλληψης με απόφαση που ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΕ  ΙΔΡΥΜΑ   ακολουθείται η εξής διαδικασία :

 

 

 1. Εάν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του δίνουμε παραγγελία τοποθέτησης συνήθως στο ΙΑΑΑΣΕ Βόλου (Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Ανηλίκων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Βόλου).

 

 1. Εάν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του δίνουμε παραγγελία προ το Αστυνομικό Τμήμα να αφεθεί ελεύθερος.

 

Όλα τα έντυπα για αναμορφωτικά μέτρα, σωφρονιστικά μέτρα, έντυπα αναστολών κλπ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας

 


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΡΟΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΚΑΤΑ  ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ

 

Η προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος γίνεται από τον κατηγορούμενο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, εντός 10 ημερών από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο. Με την προσφυγή ο προσφεύγων δηλώνει ότι αδίκως κατηγορείται για τα αδικήματα που του απευθύνονται με το κατηγορητήριο είτε και για τυπικά σφάλματα του κλητηρίου θεσπίσματος που το καθιστούν άκυρο και επομένως άνευ νομικής ισχύος.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Α. ΣΤΑΔΙΟ : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η προσφυγή όταν:

Κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφεύγοντα χρησιμοποιούμε το έντυπο Α.

 

Κατατίθεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του προσφεύγοντος χρησιμοποιούμε το έντυπο Β. (Απαραίτητη η προσκόμιση της εξουσιοδότησης του  προσφεύγοντα.)

 

Σε κάθε περίπτωση επισυνάπτεται το προβαλλόμενο κλητήριο θέσπισμα (αν είναι περισσότεροι του ενός, του κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά.)

 

1)      Αφού συμπληρωθεί το ανάλογο έντυπο και επιβεβαιωθεί ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι συμπληρωμένα και έχει προσκομισθεί το κλητήριο θέσπισμα, οι παραστάσεις και στην περίπτωση εξουσιοδοτούμενου δικηγόρου η σχετική εξουσιοδότηση, δίνουμε (αυτόματα) το νούμερο της προσφυγής (αύξων αριθμός) το οποίο είναι μοναδικό και σχετίζεται άμεσα με την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής (να αναγράφεται αυτόματα) αφού από αυτήν καθορίζεται αν θα γίνει τυπικά αποδεκτή και επομένως θα εξετασθεί στην ουσία ή θα απορριφθεί ως εκπρόθεσμη.

2)      Καταγράφεται το τριμελές δικαστήριο όπου θα εκδικασθεί η υπόθεση (π.χ. Α΄τριμελές)

3)      Ο Αριθμός του  κλητηρίου θεσπίσματος

4)      Η ημερομηνία του κλητηρίου θεσπίσματος

5)      Το ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου

6)      Η ημερομηνία της δικασίμου

 

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης η δικογραφία αποστέλλεται στο σχετικό πινάκιο όπου και παραμένει μέχρι να προσκομισθούν από τους επιμελητές τα αποδεικτικά των κλητηρίων θεσπισμάτων όλων των κατηγορουμένων της δικογραφίας (ακόμα και των μη προσφευγόντων) και αναμονή παρόδου 10 ημερών από την ημέρα επίδοσης και του τελευταίου κατηγορουμένου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα  άσκησης προσφυγής από όλους τους κατηγορουμένους.

 

Β. ΣΤΑΔΙΟ : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ ( έως και σήμερα κρατείται ειδικό βιβλίο) και συνοδευτικού εντύπου  Γ προς την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

1)      Ημερομηνία επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος (συσχετισμός με την ημ/νια της προσφυγής)

2)      Αδίκημα

3)      Αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου προς ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ

4)      Ημερομηνία Αποστολής

5)      Ονοματεπώνυμο Εισαγγελέα που συνέταξε το κατηγορητήριο.

6)      ΕΓ δικογραφίας

 

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ : Επιστροφή δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών με την σχετική Διάταξη.

1)      Αποτέλεσμα*

2)      Αριθμός διάταξης Εισαγγελέα Εφετών

3)      Ημερομηνία επιστροφής (να αναγράφεται αυτόματα με την καταχώρηση στο σύστημα του αποτελέσματος και του αριθμού της διάταξης)

4)      Νέα Δικάσιμος και τριμελές δικαστήριο εάν χρειάζεται**

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ*

 

Α) Δικαστικό Συμβούλιο

Παραπέμπει την υπόθεση για επανεξέταση από το Συμβούλιο των Δικαστών μετά από την κατά νόμο εισήγηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Όταν στην δικογραφία υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι, μπορεί να παραπέμπει το σύνολο της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο οπότε γράφουμε δίπλα από το Δ.Σ. ΟΛΟΙ

Στην αντίθετη περίπτωση χωρίζεται η δικογραφία και για τους υπόλοιπους εισάγεται να εκδικασθεί στην δικάσιμο, ή παίρνει Νέα Δικάσιμο**

Β) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η δικογραφία επανεισάγεται στο πινάκιο για να εκδικασθεί την καθορισμένη δικάσιμο (αν έχει επιστέψει 10 μέρες πριν την δικάσιμο) ή προσδιορίζεται Νέα Δικάσιμος**.

Απαιτούνται 10 μέρες πριν την δικάσιμο για να κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του (αν έχει ορισθεί) η απορριπτική διάταξη με το αποδεικτικό επίδοσής της (έντυπο Δ)

Γ) Συμπληρωματική Προανάκριση από τον ανακριτή και επιστροφή στην Εισαγγελία Εφετών για επανεξέταση.

Γράφουμε την διάταξη και την ένδειξη συμπληρωματική προανάκριση.

Παραμένει κενό το οριστικό αποτέλεσμα.

Όταν πλέον επιστρέφει από την Εισαγγελία Εφετών με την οριστική Διάταξη συμπληρώνουμε είτε την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο ή την ένδειξη απερρίφθη προσφυγή οπότε και χρειάζεται Νέα Δικάσιμος**

 

Δ) Εκπρόθεσμη προσφυγή (ημερομηνία κατάθεσης προσφυγής εκτός της δεκαήμερης προθεσμίας από την παραλαβή του κλητηρίου θεσπίσματος από τον κατηγορούμενο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Εισαγγελέας Εφετών μπορεί να μην χαρακτηρίζει εκπρόθεσμη προσφυγή παρά την παρέλευση του δεκαημέρου, αρκεί να συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις).

Στην περίπτωση που η προσφυγή κριθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών εκπρόθεσμη, ο εισαγγελέας δεν εισέρχεται στην ουσία της προσφυγής και την εξέταση του αιτήματος που παραπέμπεται να εξετασθεί στην καθορισμένη ακροαματική διαδικασία. 

Στις εκπρόθεσμες προσφυγές δεν απαιτείται κοινοποίηση και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η δεκαήμερη προθεσμία πριν την δικάσιμο.

Αν λοιπόν η δικογραφία επιστρέψει έστω και την προηγούμενη της δικασίμου, εισάγεται στην καθορισμένη δικάσιμο, διαφορετικά δίνουμε Νέα Δικάσιμο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Αναζήτηση με

1)      το νούμερο προσφυγής

2)      με το ονοματεπώνυμο προσφεύγοντος

3)      προσφυγές που έχουν κατατεθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 01/05/04 έως 15/05/04)

4)      ανά τριμελές

5)      με τον αριθμό του κλητηρίου θεσπίσματος

6)      ανά δικάσιμο

7)      ανά φάση δηλαδή

α) ποιες είναι ακόμα στα πινάκια

β) ποιες είναι στην Εισαγγελία Εφετών

γ) ποιες είναι για συμπληρωματική προανάκριση

 

και όλα τα έντυπα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας

 

 

Α Ν Α Ι Ρ Ε Σ Η

 

Ένδικο μέσο με το οποίο συνήθως προσβάλει ο κατηγορούμενος (ή πιο σπάνια ο Εισαγγελέας κατόπιν αιτήσεως του μηνυτή) κάποια απόφαση τριμελούς (ή και μονομελούς - επεξεργάζεται από το μονομελές).

 Η πλειοψηφία των αναιρέσεων είναι σε αποφάσεις τριμελούς κατ΄ έφεσιν  μονομελούς και πιο σπάνια σε πρωτόδικες τριμελούς.

Οι αναιρέσεις επί αποφάσεων ερήμην επεξεργάζονται από το τμήμα των Ερήμην.

Η αίτηση αναίρεσης ασκείται είτε στο Πρωτοδικείο είτε στον Άρειο Πάγο.

Στην περίπτωση που η αίτηση αναίρεσης ασκείται στο πρωτοδικείο, έρχεται η δικογραφία χωρίς να την ζητήσουμε εκ των προτέρων  και αφού βεβαιωθούμε ότι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα εμπεριέχονται στην δικογραφία, συντάσσουμε το ανάλογο με την περίπτωση διαβιβαστικό, και  καταχωρούμε στο βιβλίο αναιρέσεων

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ή ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Πρώτο βιβλίο

1)  Δίνουμε αύξοντα αριθμό

2)  Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου

3)  Αριθμός Αιτουμένης να αναιρεθεί  απόφασης /έτος

4)  Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου και ημερομηνία κατά την οποία αποστέλλουμε την δικογραφία στον Άρειο Πάγο.

 

Όταν η αίτηση αναίρεσης ασκείται στον Άρειο Πάγο, μας αποστέλλεται έγγραφο με το οποίο μας ζητά την σχετική δικογραφία. Εμείς με έγγραφό μας (έντυπο Α) ζητάμε την δικογραφία από το πρωτοδικείο (Γραμματεία Τριμελούς) επισυνάπτοντας αντίγραφο του εγγράφου του Αρείου Πάγου. Κρατάμε το πρωτότυπο έντυπο του Αρείου Πάγου και αντίγραφο του εγγράφου μας.

Στο πρώτο βιβλίο καταγράφουμε τα τρία πρώτα βήματα 1, 2 και 3 ενώ τον αριθμό εξερχόμενου και την ημερομηνία την γράφουμε όταν έρθει η δικογραφία από το πρωτοδικείο και την ετοιμάσουμε με το σχετικό διαβιβαστικό έντυπο για να αποσταλεί στο Άρειο Πάγο.

Τα συνημμένα έντυπα αφορούν καταθέσεις αναιρέσεων στο πρωτοδικείο (όπου υπάρχει χώρος για την αναγραφή του αριθμού της αναίρεσης που συνοδεύει την δικογραφία) και καταθέσεις αναιρέσεων στον Αρειο Πάγο (όπου υπάρχει αναφορά στον αριθμό παραγγελίας τους).  Στο τέλος των εντύπων συνήθως προσθέτουμε ανάλογα με την περίπτωση κάποιο κείμενο. (Μία ή δύο προτάσεις)

 

Σε αυτό το στάδιο η αναζήτηση να γίνεται :

1)  Αριθμός απόφασης /έτος

2)  Ονοματεπώνυμο αναιρεσιόντος

 

ΓΙΑ ΕΡΗΜΗΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1)  Καταχωρεί στο βιβλίο του τον αριθμό Ερήμην (εσωτ.αριθμ.δικογρ.)

2)  Αριθμό αναίρεσης πρωτοδικείου ή Αρείου Πάγου (αριθμό αναίρεση Πρωτοδικείου ή αριθμό εγγράφου από Α.Π.)

3)  Πρωτόκολλο εισερχομένου (της υπηρεσίας μας) και ημερομηνία

4)  Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου

5)  Αριθμός απόφασης /έτος

6)   Αριθμός πρωτοκόλλου (υπηρεσίας μας) εξερχομένου και ημερομηνία

 

Όταν επιστραφεί η δικογραφία από ‘Αρειο Πάγο τις παραλαμβάνει το τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς και όχι το τμήμα Ερήμην εκτός των περιπτώσεων που ο Aρειος Πάγος απορρίπτει την αναίρεση τότε η δικογραφία επιστρέφει στο τμήμα Εκτελέσεων για να εκτελεστεί η απόφαση του δικαστηρίου. 

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ:

 

Α) ΑΝΑΙΡΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ (Νέα Δικάσιμος)

Β) ΑΝΑΙΡΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ (Νέα Δικάσιμος)

Γ) Π.Ο.Π.Δ. (παύει οριστικά ποινική διαδικασία)  -

        αποστέλλεται η δικογραφία στο αρχείο

 

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε με το σχετικό έντυπο το πρωτοδικείο προϊστάμενος Πρωτοδικείου όπου και επισυνάπτεται η απόφαση του Α.Π. επίσης αντίγραφο στέλνεται στον γραμματέα Τριμελούς Πρωτοδικείου και εκτός μερικών περιπτώσεων όπου αναιρεί εν μέρει, στο ποινικό Μητρώο.

2Ο ΒΙΒΛΙΟ

1)  Α/Α

2)  Ονοματεπώνυμο αναιρεσειόντα (κατηγορουμένου)

3)  Αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου από Α.Π. και ημερομηνία

4)  Αριθμός αναιρεθείσης απόφασης τριμελούς και έτος απόφασης

5)  Αριθμός και έτος απόφασης Α.Π.

6)  Αριθμός Βιβλίου Εφέσεων και έτος ή (αριθμός ΕΓ σε πρωτοείσακτες)

7)  Το αποτέλεσμα της απόφασης του Α.Π. ( αναιρεί – παραπέμπει, αναιρεί εν μέρει – παραπέμπει , ΠΟΠΔ , κηρύσσει αΘΩΟ )

8)  Νέα Δικάσιμος και τριμελές όπου θα εκδικασθεί

9)   Αριθμός εξερχόμενου  και έτος (εγγράφου προς πρωτοδικείο)

10) Γραφείο όπου παραδόθηκε και ημερομηνία

Σε περίπτωση που παύει οριστικά η ποινική διαδικασία, γράφουμε ΠΟΠΔ  δεν γράφουμε το (8) και το (10) .

Δίνουμε αριθμό αρχειοθέτησης δικογραφίας και ημερομηνία.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 

1)  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

2)  ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

3)  ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.Π.

4)  ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ  ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΦΕΣΕΩΝ

5)  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

 

 

ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ

 

Κατάργηση των βιβλίων που κρατούνται μέχρι και σήμερα με τα παρακάτω στοιχεία:

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

ΑΡ.ΒΙΒΛΙΟΥ ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΑΡΙΘΜ.ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ  ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΑΡ.ΒΙΒΛ.ΕΙΣΕΡΧΟΜ.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΚΑΤΑΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣ.

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΧΡΟΝΟΛ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.&ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ

ΑΡΙΘΜ.ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ.ΒΙΒΛ.ΚΛΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΝΗ ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣ.

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΣΤΥΝ.ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜ.ΒΙΒΛ.ΚΛΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡ.ΕΠΙΔ.ΛΙΠΟΜ

 

ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΚΛΗΤ.&ΗΜΕΡ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

και όλα τα έντυπα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.

Για την κατασκευή του υπό προμήθεια λογισμικού πληροφορικής, η εταιρεία θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Καταγραφή απαιτήσεων της υπηρεσίας και δημιουργία του Τεύχους Ανάλυσης Απαιτήσεων, στο οποίο θα περιγράφονται οι λειτουργίες που θα πρέπει να παρέχει το λογισμικό πληροφορικής. Το παραπάνω τεύχος θα παραδίδεται στην υπηρεσία για έλεγχο και διορθώσεις μέχρι να γίνει η τελική του αποδοχή.

β) Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός και δημιουργία του Τεύχους Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών, στο οποίο θα αναφέρεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του λογικού και φυσικού σχήματος της βάσης δεδομένων, το περιβάλλον του λογισμικού πληροφορικής και οι οθόνες επαφής με το χρήστη. Το παραπάνω τεύχος θα παραδίδεται στην υπηρεσία για διορθώσεις μέχρι να γίνει η τελική του αποδοχή .

γ) Ανάπτυξη του λογισμικού πληροφορικής, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν στα τεύχη 1) Ανάλυσης Απαιτήσεων και 2) Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι υλοποιήσεις της βάσης δεδομένων, των διαχειριστικών εφαρμογών και των εφαρμογών αναζητήσεων.

            

Σημειώνεται ότι μέχρι την τελική παράδοση – παραλαβή του έργου, τα παραπάνω τεύχη, 1) Ανάλυσης Απαιτήσεων και 2) Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την υπηρεσία όσον αφορά σε προσθήκες ή διορθώσεις οι οποίες τυχόν γίνουν σε οποιοδήποτε στάδιο του υλοποιούμενου έργου.

δ) Έλεγχος και εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του λογισμικού πληροφορικής σε κάθε βήμα της υλοποίησης.

ε) Τεκμηρίωση - εγχειρίδια χρήσης. Η εταιρεία θα παραδώσει στην υπηρεσία πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης του λογισμικού πληροφορικής που έχει αναπτύξει. Ο φάκελος τεκμηρίωσης, πλην του πηγαίου κώδικα (SOURCE CODE) που θα παραδοθεί σε μαγνητικό μέσο και σε Hard-Copy και ο οποίος θα περιέλθει στην πλήρη δικαιοδοσία της υπηρεσίας ως περιουσιακό στοιχείο, θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον και τα εξής:

i) Όσον αφορά το Γενικό Σχεδιασμό Συστήματος: τη φιλοσοφία ανάπτυξης συστήματος, το σχήμα βάσης και φυσικό μοντέλο, καθώς και το διάγραμμα διασυνδέσεως υποσυστημάτων.

ii) Όσον αφορά την Αναλυτική Σχεδίαση Συστήματος: τον πίνακα προγραμμάτων με πλήρη περιγραφή του είδους εργασίας  που εκτελεί το καθένα και τις εκτυπώσεις των οθονών του προγράμματος. Για κάθε μια οθόνη θα αναφέρονται τουλάχιστον: τα πεδία, το μέγεθος, και ο τύπος τους (π.χ. σταθερά, μεταβλητά), τα στοιχεία εισαγωγής και ποιο αρχείο επηρεάζουν, τα στοιχεία εμφάνισης πληροφοριών και από ποιο αρχείο προέρχονται και τέλος δείγματα εκτυπωμένων καταστάσεων.

Περιγραφή  αρχείων :

θα εκτυπωθούν και θα συμπεριληφθούν στο φάκελο τεκμηρίωσης στοιχεία, όπως το όνομα αρχείου, ο αριθμός Records, ο τύπος, τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κλειδιά. Για τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κλειδιά απαιτούνται πληροφορίες του τύπου μήκος, θέση, περιεχόμενα κλπ.

Περιγραφή Records :

 θα εκτυπωθούν και θα περιληφθούν στο φάκελο τεκμηρίωσης στοιχεία, όπως το μήκος Record, το Lay Out κάθε Record με στοιχεία όπως πεδία, περιεχόμενα, τύπος κλπ. και την περιγραφή του περιεχομένου κάθε πεδίου.

στ) Εκπαίδευση – μεταφορά τεχνογνωσίας

Η εταιρεία θα παράσχει δωρεάν στο προσωπικό της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, πλήρη εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική λειτουργία και αποδοτική εκμετάλλευση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθούν πλήρη εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για κάθε αντικείμενο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και για μετά.

            Η παραπάνω εκπαίδευση θα κατανεμηθεί ως εξής:

α) Εκπαίδευση τριών (3) ατόμων ως διαχειριστών του όλου συστήματος και της Βάσης Δεδομένων (Supervisor–Administrator) τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη λειτουργίας των μηχανημάτων, του λογισμικού, τη συντήρηση της βάσης, τη διασφάλιση των δεδομένων, τη διαχείριση των παραμέτρων εφαρμογών κλπ. Η διάρκεια της εκπαιδεύσεως αυτής θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) ωρών κατ’ άτομο. Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική και πρακτική στο ολοκληρωμένο περιβάλλον του συστήματος και σε σαφή πλαίσια ύλης.

β) Εκπαίδευση τριών (3) χειριστών του κάθε τμήματος στη χρήση του αντίστοιχου υποσυστήματος του λογισμικού πληροφορικής με διάρκεια εκπαιδεύσεως τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών κατ’ άτομο.

γ) Εκπαίδευση πέντε (5) χειριστών του Τμήματος Ανηλίκων στη χρήση του αντίστοιχου υποσυστήματος του λογισμικού πληροφορικής με διάρκεια εκπαιδεύσεως τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών κατ’ άτομο.

δ)  Εκπαίδευση τριών (3) χειριστών του τμήματος  Προσδιορισμού Τριμελούς - Εφέσεις  στη χρήση του αντίστοιχου υποσυστήματος του λογισμικού πληροφορικής με διάρκεια εκπαιδεύσεως τουλάχιστον είκοσι (20) ωρών κατ’ άτομο.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Θα χορηγηθεί στους εκπαιδευόμενους ένα τεχνικό εγχειρίδιο κατ' άτομο. Τα εκπαιδευτικά τμήματα θα λειτουργήσουν σε χώρο της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννοήσεως όσον αφορά τα ωράρια και τις ώρες έναρξης και περατώσεώς τους. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος εκπαίδευσης δεν θα υπερβεί τις δύο (2) ώρες την ημέρα κατ' άτομο και θα παίρνει μέρος το πολύ το 50% του συνόλου των χειριστών ανά τμήμα.

Η ουσιαστική μεταφορά πείρας και τεχνογνωσίας θα αποτελεί ένα από τα βασικότερα μελήματα της εταιρείας σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ακόμα και μετά το τέλος του στην περίοδο συντήρησης και υποστήριξής του.

Το τελικό θεματικό περιεχόμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης κατά θέμα θα συμφωνηθεί από κοινού αναλυτικότερα μετά την ανάθεση του έργου.

            Η εκπαίδευση θα αποτελείται από σαφώς διαχωρισμένα μέρη (μαθήματα), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του προγράμματος μόνο από τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Θα παρέχει τα μέσα για κατ’ ιδίαν μελέτη ανεξάρτητα από το ομαδικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης των ομαδικών μαθημάτων σε περίπτωση υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Θα περιλαμβάνει παραδείγματα, ασκήσεις και πρακτική σε πραγματική δραστηριότητα (on-the-job). Θα παρέχει τα υποστηρικτικά-βοηθητικά μέσα προς χρήση από τους εκπαιδευόμενους (εγχειρίδια, οδηγίες). Θα συσχετίζει τα λειτουργικά παραδείγματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις νέες εφαρμογές με τα θέματα εργασίας και δραστηριοτήτων της υπηρεσίας.

Για όποιες αλλαγές γίνονται στη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα ενημερώνονται αντίστοιχα τα εγχειρίδια χρήσης και η τεκμηρίωση, ώστε να συμφωνούν πάντα με την εφαρμογή.

 

Το προσφερόμενο λογισμικό πληροφορικής θα είναι multi-user , φιλικό προς τον χρήστη και θα υποστηρίζει όλα τα WINDOWS STANDARDS. Θα ακολουθεί τις CLIENT-SERVER  και την WEBENABLED αρχιτεκτονικές και θα αναπτυχθεί για να εργαστεί σε λειτουργικό σύστημα  WINDOWS XP PROFESSIONAL GR (CLIENT) και WINDOWS NT 4.0 (SERVER) και άνω , τα δεδομένα δε αυτού θα διατηρούνται στη βάση δεδομένων ORACLE 8i ENTERPRISE EDITION (RELEASE 3 - 8.1.7) και άνω που διαθέτει η υπηρεσία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

 

Όλα όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα γίνονται σε συνεργασία με τους εντεταλμένους υπαλλήλους της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρανόηση ή παρεξήγηση όσον αφορά την επιθυμητή λειτουργία του υπό προμήθεια  λογισμικού πληροφορικής.

 

ΑΡΘΡΟ 2.

1. Η υπηρεσία της Εισαγγελίας  αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναφέρει στην εταιρεία κάθε πρόβλημα ή ανωμαλία λειτουργίας του λογισμικού πληροφορικής.

2. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να κάνει την επιλογή του προσωπικού που θα διαθέσει  για  τη λειτουργία  του λογισμικού πληροφορικής μέσα σε όλη τη χρονική περίοδο που θα κριθεί  αναγκαία  για  την εφαρμογή  του. Όμως η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει στην εταιρεία αν υπάρχουν παράπονα ή δυσκολίες στην επικοινωνία ή  στην αντιμετώπιση της αποκατάστασης κάθε βλάβης ή ανωμαλίας από  συγκεκριμένο τεχνικό ή προγραμματιστή που  η εταιρεία έχει  διαθέσει για την εφαρμογή του προγράμματος, η οποία και  υποχρεούται, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς καθυστέρηση, να τον αντικαταστήσει.

3. Η υπηρεσία της Εισαγγελίας  είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον τεχνικό κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.

Η συνολική δαπάνη για την παράδοση και εφαρμογή του λογισμικού πληροφορικής που αφορά την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση των τμημάτων της υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ  # 26.775,00 # €    μαζί με το ΦΠΑ.

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε ευρώ ύστερα από τη σχετική βεβαίωση της επιτροπής για την οριστική παραλαβή, η οποία θα υπογραφεί μετά από την παράδοση των προγραμμάτων, την δοκιμαστική τους λειτουργία και τις τελικές διορθώσεις αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 4.

Το παραπάνω λογισμικό θα παραδοθεί μέσα σε έξι  (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα δοκιμαστεί πλήρως από την υπηρεσία για τους επόμενους δύο (2) μήνες και αφού γίνουν και παραδοθούν οι κατάλληλες διορθώσεις και προσθήκες ή βελτιώσεις που τυχόν υπάρξουν , θα συνταχθεί πρακτικό παράδοσης και παραλαβής και από τους δύο εμπλεκόμενους , Υπηρεσία και εταιρία.

 

ΑΡΘΡΟ 5.

Από την ημερομηνία της οριστικής παράδοσης - παραλαβής και μετά, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προγράμματος για ένα (1) έτος, η  οποία θα περιλαμβάνει και τεχνική υποστήριξη – συντήρηση με οργανωμένο και εξειδικευμένο συνεργείο.

Ο χρόνος απόκρισης για ενδεχόμενη βλάβη στο χώρο της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται το πολύ εντός τριών (3) εργασίμων ωρών, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα, από την ώρα της ειδοποίησης (κλήση).

Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνονται: α) διορθωτικές υποστηρίξεις – παρεμβάσεις, β) αποκατάσταση προγραμματιστικών λαθών, γ) τηλεφωνική υποστήριξη, δ) επαναφορά της βάσης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής αυτής με τη χρησιμοποίηση του πρόσφατου αναγνώσιμου αντιγράφου ασφαλείας που θα παρέχει η υπηρεσία και ε) παρεμβάσεις στην εφαρμογή που δεν αποτελούν αλλαγή, μεταβολή ή επέκταση της λειτουργικότητας του παραδοθέντος συστήματος.

Η εγκατάσταση - προσθήκη κάθε θεσμικής αλλαγής που επιβάλλει υποχρεωτικά ο νομοθέτης στις διαδικασίες που καλύπτονται από το παραδιδόμενο λογισμικό πληροφορικής και η οποία δεν είναι ουσιαστική επέκταση της λειτουργικότητας του παραδοθέντος λογισμικού, κατόπιν κοινής συνεννοήσεως είναι δυνατό να αναγνωριστεί ως παρέμβαση και να υλοποιηθεί -παραδοθεί στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης .

 

ΑΡΘΡΟ 6.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης - συντήρησης θα παρέχονται όλες τις  εργάσιμες ημέρες του έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 7.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 118/07). Αρμόδια για την επίλυση κάθε  διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας σύμβασης είναι τα  δικαστήρια της Αθήνας. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχομένως, θα αναφύονται μεταξύ τους η οποία όμως δεν θα αποκλίνει των όρων της παρούσας σύμβασης .

Αφού νόμιμα συντάχθηκε η σύμβαση αυτή και αναγνώστηκε, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε δύο (2) αντίτυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1).

 

Οι Συμβαλλόμενοι

                                               

 

                                                                                


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.