EU

Ετήσια συντήρηση επτά (7) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX)

                                     Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 41

Για την ετήσια συντήρηση επτά (7) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 23ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

            Αφ’ενός ο κ. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών, ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη:

   1) την αριθμ. πρωτ. 1128/25-06-2009 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδο-τήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτών #666,40# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση επτά (7) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) τύπου CANON L 2000 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

            2) Την από 22/07/09 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

            και αφ’ ετέρου ο κ. Μενέλαος Δ. Καλαπόδης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 31 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Σ 241587/18-9-96 Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., οδός Θεσσαλονίκης 98 – Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

προβαίνουν

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των εξακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτών #666,40# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την ετήσια συντήρηση επτά (7) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

S/N

1

CANON  L2000

ΚΑΚ 04171

2

CANON  L2000

KAK 04168

3

CANON  L2000

KAK 04756

4

CANON  L2000

KAK 03523

5

CANON  L2000

KAK 04933

6

CANON  L2000

KAK 04757

7

CANON  L2000

KAK 03527

       

Στην ετήσια συντήρηση των επτά (7) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) περιλαμβάνονται:

       α) επίσκεψη για την αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή την αντικατάσταση ανταλλακτικών χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση μετά από κλήση της Υπηρεσίας.

       β) προληπτικές περιοδικές συντηρήσεις χωρίς καμία χρέωση, με μηνιαία επίσκεψη από τεχνικό της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε     

       γ) Οι υπηρεσίες – service θα πραγματοποιούνται στον χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί οι αντίστοιχες συσκευές τηλεομοιοτυπίας (FAX), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις βλαβών, οι εκάστοτε συσκευές τηλεομοιοτυπίας (FAX), θα μεταφέρονται στην έδρα της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

 

       δ) ο χρόνος επέμβασης των τεχνικών υπαλλήλων της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας των είκοσι (20) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) θα είναι εντός οκτώ (8) εργασίμων ωρών από τη σχετική κλήση.

        Τυχόν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά θα χρεώνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.      

   Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται ανά εξάμηνο κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών) στην επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

τα οποία θα διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

          Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 23 Ιουλίου 2009 έως και 22 Ιουλίου 2010.

       

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανο-ποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

        

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

            Η σύμβαση   αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

                                                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.