EU

Προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

                                                         Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 47

Προμήθειας δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

                Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 29ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

 

                Αφ’ ενός ο κ. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη:

 

                1) Την αριθμ. πρωτ. 3585/31-7-2009 απόφαση του Δ. Σ/λίου του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε κατά την 1053/8-7-2009 συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ #19.000,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

                2) το από 27/10/09 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

          3) την από 26/10/09 οικονομική προσφορά της εταιρείας  intersys A.E.

 

          και αφ’ ετέρου ο κ. Λάμπρος Παχής με ΑΔΤ X 611834/24-05-04, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 24, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας INTERSYS A.E., οδός Βόλου 7, Μοσχάτο Αττικής – Τ.Κ. 18346 με ΑΦΜ: 094091151 & ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

 

προβαίνουν

 

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των δέκα οκτώ χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών # 18.059,44 # € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

  1.   Ψηφιακής Τεχνολογίας

ΝΑΙ

 

  2.   Επιδαπέδιο με ενσωματωμένη εργοστασιακή βάση

ΝΑΙ

 

3.      Ενσωματωμένο αυτόματο τροφοδότη και αναστροφέα   πρωτοτύπων

ΝΑΙ

 

4.      Ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης      (finisher)

ΝΑΙ

 

  5.   Ενσωματωμένη αυτόματη διπλή όψη αντιγράφων

ΝΑΙ

 

6.        Να λειτουργεί με ρεύμα 220-240 V / 50 HZ χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης

ΝΑΙ

 

  7.   Δυνατότητα σύνδεσης με  Η/Υ, δίκτυο Η/Υ

ΝΑΙ

 

8.        Ταχύτητα αντιγραφής τουλάχιστον 65 αντιγράφων  /λεπτό

ΝΑΙ

 

  9.   Διαστάσεις αντιγράφων (Α5 έως Α3)

ΝΑΙ

 

10.   Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (APS)

ΝΑΙ

 

11.      Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης  (AUTOSTART)

ΝΑΙ

 

12.      Σύγχρονο οικολογικό σύστημα εκτύπωσης με Toner Laser System  χωρίς απώλεια ή αναθυμιάσεις γραφίτη

ΝΑΙ

 

13.       Χρονική διάρκεια DRUM UNIT/αντίγραφα 2.500.000         τουλάχιστον   

ΝΑΙ

 

14.       Χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

ΝΑΙ

 

15.      Χρόνος εγγύησης των μηχανημάτων τουλάχιστον  δύο (2) έτη

ΝΑΙ

 

  

Η παράδοση των δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από σήμερα.

   Η πληρωμή της αναδόχου επιχείρησης θα γίνει μετά το πέρας της ποσοτικής  παραλαβής, κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής) στην παρακάτω επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα ,  ΑΦΜ.  090016762,  Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών                                                            

τα οποία θα διαβιβαστούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 1,5%, ΧΑΡΤ. 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ &  ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%) σε βάρος της αναδόχου επιχείρησης.

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  επιχείρησης, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07. 

 

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

                Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο. 

                                                                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.