EU

Ετήσιος καθαρισμός των κοινόχρηστων Χώρων, του περιβάλλοντος χώρου και μέρος των γραφείων του κτιρίου 16 στο οποίο στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Ε Ρ Γ Ο Υ  Νο  48

 

Για τον ετήσιο καθαρισμό των κοινόχρηστων Χώρων,

του περιβάλλοντος χώρου και μέρος των γραφείων του

κτιρίου 16 στο οποίο στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

          Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 30ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

          Αφ’ ενός ο κ. Ιωάννης Σακελλάκος, Εισαγγελεύς Εφετών, ως Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη:

          1) την υπ’ αριθμ. 5479/06-10-09 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, (ΤΑΧΔΙΚ)

          2) το από 30/10/08 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της αρμόδιας επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού που διεξήχθη στις 29/10/09

            και αφετέρου ο Κυριάκος Γανίτας του Κυριάκου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΓΑΝΙΤΑΣ Α. κ’ ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα την Αθήνα, οδός Κ. Παλαμά 77 – Πετρούπολη Αττικής,

προβαίνουν

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων Κυριάκος Γανίτας του Κυριάκου κάτοικος Αθηνών οδός Πίνδου 20 - Πετρούπολη κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 247994 Δ.Α.Τ. του Α. Τ.  Πετρούπολης (ο οποίος διορίστηκε ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος  της ως άνω εταιρείας ΓΑΝΙΤΑΣ Α. κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το αριθμ. 3011/12-01-2004 ειδικό πληρεξούσιο) συμφώνησε στα παρακάτω:

            1. Η παραπάνω εταιρεία αποκαλουμένη χάριν συντομίας ανάδοχος έργου, η οποία έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας τον καθαρισμό χώρων και εγκαταστάσεων, αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαρισμού των εσωτερικών κοινοχρήστων χώρων, των γραφείων του ισογείου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου 16 της Πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα καθαρισμού:

Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ο Ι

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων (πλαστικών και μαρμάρινων) πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . καθάρισμα των αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες και τους τοίχους πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . άδειασμα των καλαθιών, όπου υπάρχουν, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ε Σ

            . καθάρισμα των δύο θαλάμων εσωτερικά και εξωτερικά, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

Κ Λ Ι Μ Α Κ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα, πέντε (5) φορές την εβδομάδα

            . καθάρισμα κιγκλιδωμάτων, μία (1) φορά την εβδομάδα.

Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ε Σ

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, άδειασμα σκουπιδιών και τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων στα καλάθια αχρήστων, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.         

           .  καθάρισμα καθρεπτών, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . πλύσιμο και απολύμανση με βακτηριοκτόνο απορρυπαντικό των λεκανών, των νιπτήρων και των πλακιδίων γύρω από τους νιπτήρες, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . πλύσιμο των πλακιδίων σε όλο το ύψος, μία (1) φορά την εβδομάδα.

Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ   Υ Α Λ Ο Π Ι Ν Α Κ Ω Ν

            . καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων κοινοχρήστων χώρων και γραφείων εσωτερικά και εξωτερικά, μία (1) φορά το μήνα.

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ω Ν   Χ Ω Ρ Ο Σ

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα της κυρίας εισόδου, πέντε φορές (5) την εβδομάδα.

            . σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πλαστικού δαπέδου της κυρίας εισόδου πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . καθημερινός έλεγχος και αποκομιδή των σκουπιδιών  από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, πέντε (5) φορές την εβδομάδα.

            . καθάρισμα των φρεατίων από σκουπίδια και φύλλα μία (1) φορά την εβδομάδα.

            . πλύσιμο του περιβάλλοντος χώρου μία (1) φορά την εβδομάδα.           

ΓΡΑΦΕΙΑ (Ισογείου)

           -  Καθημερινό σκούπισμα των γραφείων, καθάρισμα των επίπλων γραφείου, άδειασμα των καλαθιών, αποκομιδή των σκουπιδιών και τρεις φορές την εβδομάδα σφουγγάρισμα. 

            2. Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου από την ανάδοχο εταιρεία, καθορίζεται το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2009 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2010.

           3. Τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού θα βαρύνουν την ανάδοχο του έργου εταιρεία.

            4. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας και όχι πέραν της αποχώρησης του Εισαγγελέα Υπηρεσίας δηλαδή της 20:00 ώρας, από τέσσερις (4) καθαρίστριες απασχολούμενες τουλάχιστον για δύο ώρες η κάθε μία ημερησίως.

            5. Η ετήσια αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών # 27.988,80 # € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 19%.

            6. Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα κατόπιν εκδόσεως τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, στην επωνυμία:

 

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)   Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

το οποίο θα διαβιβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

            7. Η ανάδοχος εταιρεία σύμφωνα με την εγκύκλιο 31262/16-11-06 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της κλπ.

            8.  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από την ανάδοχο του έργου εταιρεία η υπ’ αριθμ. 2850515059 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς ποσού αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ #2.352,00# €, σύμφωνα με το άρθρο 25 παραγρ. 5 του Π. Δ. 118/07 ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου΄΄.

           9. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ασκεί το έργο καθαρισμού με επιμέλεια για την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και κυρίως των χώρων υγιεινής κατά τις ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση δε πλημμελούς εκτέλεσης του παραπάνω έργου ή αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης άνευ υποχρεώσεως καταβολής οιασδήποτε αποζημιώσεως και η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το Π. Δ. 118/07.

             10. Σε περίπτωση απασχολήσεως αλλοδαπού προσωπικού εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι  εφοδιασμένο  με την νόμιμη κάρτα εργασίας και άδεια παραμονής στην χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα που αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας σύμβασης.

            Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και απεδέχθησαν τους όρους της παρούσας σύμβασης υπέγραψαν και έλαβαν από ένα αντίτυπο.

 

                                                                                    Ο ι   Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι

 

                                                                                   


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.