EU

Ετήσια συντήρηση δεκαεννέα (19) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX)

                                                                  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Νο 51

Για την ετήσια συντήρηση δεκαεννέα (19) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

            Στην Αθήνα και στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, σήμερα την 20ην του μηνός Απριλίου του έτους 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

            Αφ’ ενός η κ. Ελένη Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη:

   1) Την αριθμ. πρωτ. 8250/09, 4/10 απόφαση του Δ. Σ/λίου του ΤΑΧΔΙΚ που έλαβε κατά την 1058/9-12-2009 συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση χιλίων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών #1.808,80# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση δεκαεννέα (19) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,

            2) Την από 16/04/10 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,

            και αφ’ ετέρου ο κ. Μενέλαος Δ. Καλαπόδης, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Ειρήνης 31 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Σ 241587/18-9-96 Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., οδός Θεσσαλονίκης 98 – Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής

προβαίνουν

στη κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει, αντί του συνολικού ποσού των χιλίων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών #1.808,80# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, την ετήσια συντήρηση δεκαεννέα (19) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

S/N

1

CANON  Β 150

ΕWZ 24844

2

CANON  L 200

EEU 49256

3

CANON  L 200

EEU 49259

 

4

CANON  L 200

ΕΕU 49260

5

CANON  L 200

EEU 56658

6

CANON  L 2000

EZS 04716

7

CANON  L 240

EZV 54990

8

CANON  L 240

EZV 55043

9

CANON  L 240

EZV 55047

10

CANON  L 250

EEΕ 66621

11

CANON  L 300

VLZ 13463

12

CANON  L 300

VLZ 13464

13

CANON  L 300

VLZ 13469

14

CANON  L 2000

EEU 56665

15

CANON  L 2000

EZS 04124

16

CANON  L 2000

EZS 04714

17

OLIVETTI  LAB  200

OA2R 521018

18

OLIVETTI  LAB  200

OA2R 521204

19

OLIVETTI  LAB  200

OA2R 521430

       

   Στην ετήσια συντήρηση των δεκαεννέα (19) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) περιλαμβάνονται:

       α) επίσκεψη για την αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή την αντικα-τάσταση ανταλλακτικών χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση μετά από κλήση της Υπηρεσίας.

       β) προληπτικές περιοδικές συντηρήσεις χωρίς καμία χρέωση, με μηνιαία επίσκεψη από τεχνικό της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε     

       γ) Οι υπηρεσίες – service θα πραγματοποιούνται στον χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί οι αντίστοιχες συσκευές τηλεομοιοτυπίας (FAX), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις βλαβών, οι εκάστοτε συσκευές τηλεομοιοτυπίας (FAX), θα μεταφέρονται στην έδρα της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

 

       δ) ο χρόνος επέμβασης των τεχνικών υπαλλήλων της εταιρείας Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας των είκοσι (20) συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) θα είναι εντός οκτώ (8) εργασίμων ωρών από τη σχετική κλήση.

        Τυχόν αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά θα χρεώνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.     

   Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται ανά εξάμηνο κατόπιν εκδόσεως των αναγκαίων παραστατικών (Τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών) στην επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)    Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα

                            ΑΦΜ.  090016762

                          Δ.Ο.Υ.: ΙΒ’ Αθηνών

                                                             

τα οποία θα διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο  ΤΑΧΔΙΚ για  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

          Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 20 Απριλίου 2010 έως και 19 Απριλίου 2011.

       

       Η  ευθύνη  της  αναδόχου  εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

        

        Για οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

            Η σύμβαση   αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

 

                                                                            ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.