EU

Eτήσια συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 52


Για την ετήσια συντήρηση  των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Στην Αθήνα και στο κατάστημα, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,Πρώην Σχολή Ευελπίδων κτίριο 16, γραφείο 207, σήμερα την 21η Απριλίου 2010,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

 Αφ’ ενός η κ. Ελένη Ράικου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ως Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, λαβών υπόψη,

 1) την αριθμ. πρωτ. 7348/09,4/04-03-2010 απόφαση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων(ΤΑΧΔΙΚ), με την οποία εγκρίθηκε πίστωση δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ #2.499,00# € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 

 2) την από 16/04/10 οικονομικοτεχνική προσφορά της εταιρείας MBM HELLAS ΕΠΕ Αμφιτρίτης 17 κ’ Κρίσσης - 11364  Αθήνα,

 και αφετέρου ο κ. Άγγελος Ζαφειρόπουλος του  Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιαπετού 19 και κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Χ623725/5-4-2004, Ζ’ Α/Τ Κυψέλης, ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της   εταιρείας  MBM HELLAS ΕΠΕ Αμφιτρίτης 17 κ’ Κρίσσης 11364  Αθήνα,

προβαίνουν

στην κατάρτιση της προκειμένης σύμβασης, με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών αντί του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ #2.499,00# €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών περιλαμβάνουν ουρητήρες, καζανάκια, νιπτήρες, τουαλέτες, υδρευτικό δίκτυο και το δίκτυο θέρμανσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α) Η εταιρεία υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες εντός τεσσάρων ωρών από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ έως 16:00 μ.μ.

β) Έκτακτες σοβαρές βλάβες (π.χ. διαρροή με κίνδυνο πλημμύρας κλπ.) που θα παρατηρηθούν κατά τις απογευματινές ώρες και ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή και αργιών, η εταιρεία υποχρεούται να στείλει αμέσως τεχνικό και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 1

Στο κόστος της τεχνικής κάλυψης της εταιρείας, εμπεριέχεται το κόστος εργασιών και η τοποθέτηση συνηθισμένων ανταλλακτικών (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια), ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλήσεων που θα προκύψουν κατά  τη  διάρκεια του μήνα.

Οι εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών που αφορούν συνήθεις βλάβες, με μέσο όρο αποκαταστάσεως μιας έως δύο ωρών ανά βλάβη είναι οι παρακάτω:

1. Εντόσθια μπαταριών, 2. Λάστιχα μπαταριών, 3. Λάστιχα μηχανισμών, 4. Λάστιχα στεγανοποίησης καζανακίων, 5. Λάστιχα φλοτέρ, 6. Μπαταρίες, 7. Μηχανισμοί φλοτέρ, 8. Λάστιχα μηχανισμού αέρος, 9. Φιλτράκια βρύσης,  10. Σχαράκια και 11.  Τάπες αποχετεύσεων.

Άρθρο 2

1. Για βλάβες που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 και απαιτούν αντικατάσταση καζανακίων, σπασμένων σωλήνων, σπασμένων λεκανών, σπασμένων νιπτήρων κλπ., η αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών θα προμηθεύεται τα είδη αυτά, αφού υποβληθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά της εταιρείας προς έγκριση της σχετικής πίστωσης. Το κόστος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα περιλαμβάνεται στο κόστος της ετήσιας συντήρησης.

2. Μεγάλες επισκευές όπου θα απαιτηθεί σπάσιμο δαπέδων, σπάσιμο τοίχων και στη συνέχεια αντικατάσταση ανταλλακτικών και πλήρης αποκατάσταση της βλάβης, η εταιρεία θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομοτεχνική προσφορά προς έγκριση και το κόστος των εργασιών αυτών δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος της ετήσιας συντήρησης.

Άρθρο 3

1.     Κάθε δεκαπενθήμερο θα γίνεται οπτικός έλεγχος και προληπτική συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

2.   Μετά το πέρας των εργασιών η εταιρεία θα παραδίδει στο Τμήμα Μισθοδοσίας και διαχείρισης Οικονομικών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δελτίο εκτέλεσης των εργασιών, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι πραγματοποιηθείσες εργασίες και το είδος και η ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

3.     Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και αφού θα έχουν προηγηθεί σχετικές έγγραφες παρατηρήσεις της υπηρεσίας προς την εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση αυτής προς τις συμβατικές υποχρεώσεις, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δικαιούται να διακόψει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία μονομερώς και να αναθέσει τη συνέχιση της ετήσιας συντήρησης σε άλλη εταιρεία, χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στην ανάδοχο εταιρεία.

Ως ημερομηνία, έναρξης των υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ορίζεται η 21η Απριλίου 2010 και ως ημερομηνία λήξης η 20η Απριλίου 2011.

Η ανάδοχος  εταιρεία υποχρεούται  να ασκεί το έργο της συντήρησης με επιμέλεια και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Για  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  αναφορικά με  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις αμφοτέρων των μελών, που  δεν  αναφέρεται  ρητά  στην  παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου κατόπιν εκδόσεως, του αναγκαίου παραστατικού (τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) στην επωνυμία:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)  Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα, ΑΦΜ. 090016762 Δ.Ο.Υ.: ΙΒ' Αθηνών

το οποίο θα διαβιβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος της αναδόχου εταιρείας.

Η ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, σε περίπτωση αδυναμίας της να ικανοποιήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π. Δ/τος 118/07.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1) αντίτυπο.

                                                                             ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.