EU

12/04/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Απευθείας ανάθεση
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμήΟ Διευθύνων
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών


Eισαγγελέας  Πρωτοδικών


Έχοντας υπόψη:                                                        
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) ΄΄Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών  Θεμάτων΄΄.
1.2. Του Π. Δ/τος 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) ΄΄Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου΄΄.
1.3. Των αριθμ. πρωτ. 28/2001 και 963/2004 εγκυκλίων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
2. Την αριθμ. πρωτ. 8774/15, 18843/15/10-03-2016 απόφαση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με την οποία εγκρίθηκε συνολική πίστωση δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #14.500,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - ΚΑΕ 9742Α, για προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, για προμήθεια δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων προκειμένου να προχωρήσουμε σε σταδιακή ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων να μας καταθέ-σετε οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν, το αργότερο μέχρι 20 Απριλίου  2016. 


                             
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ


1./ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ          Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
2./ ΠΟΣΟΤΗΤΑ                              Δύο (2) μηχανήματα
3./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ        #14.500,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ                                                                                    
4./ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                        ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.1/ Επιδαπέδιο, ψηφιακό, ξηρογραφικό, με μέθοδο εκτύπωσης
       Laser, τελευταίο μοντέλο, αμεταχείριστο και όχι ανακατα-
       σκευασμένο.                                                                                             ΝΑΙ
4.2/ Μέγεθος πρωτοτύπου / αντιγράφου Α3, Α4 & Α5                                  ΝΑΙ
4.3/ Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 55 αντίγραφα Α4/λεπτό.                  ΝΑΙ
4.4/ Αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων ενός περάσματος                             ΝΑΙ
4.5/ Δικτυακό Εκτυπωτή – Έγχρωμο Σαρωτή                                                ΝΑΙ
4.6/ Οθόνη χειρισμού στα Ελληνικά.                                                              ΝΑΙ
4.7/ Σύστημα απεριόριστης ηλεκτρονικής σελιδοποίησης - συρραφής
       με τελικό επεξεργαστή                                                                             ΝΑΙ
4.8/ Να διαθέτει δύο (2) κασέτες χωρητικότητας (1.500) φύλλων Α4
       εκάστη, δύο (2) κασέτες χωρητικότητας (550) φύλλων Α3, Α4
       εκάστη, βοηθητική κασέτα (100) φύλλων Α3,Α4 και συνολικής
       χωρητικότητας τουλάχιστον (4.200) φύλλων.                                          ΝΑΙ
5./ ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ                                                                                                                      
5.1/ Εγγύηση - συντήρηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ημερομηνία  εγκατάστασης  του μηχανήματος χωρίς περιορισμό των παραγόμενων αντιγράφων, η οποία θα περιλαμβάνει:
          5.1.1/ Προληπτική συντήρηση δύο (2) φορές, εντός του χρόνου εγγύησης, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία.
        5.1.2/  Κατασταλτική συντήρηση.
        5.1.3/  Όλα τα ανταλλακτικά χωρίς εξαίρεση.
        5.1.4/  Όλα τα αναλώσιμα εκτός των Toner, Drum, χαρτιού, συρραπτικών κλπ.
        5.1.5/  Τυχόν περιοδικές εκπαιδεύσεις χειριστών των μηχανημάτων.
5.2/ Επάρκεια και διάθεση όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για τουλά- χιστον δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης των μηχανημάτων.
5.3/ Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος εντός του χρόνου εγγύησης, η αυτοψία θα             πραγματοποιείται εντός (24) ωρών, με άμεση αποκατάσταση αυτής χωρίς επιβάρυνση       της Υπηρεσίας.6./ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο υποψήφιος ανάδοχος στο φύλλο συμμόρφωσης που θα συμπληρώσει και θα συμπερι-λαμβάνεται στην οικονομοτεχνική προσφορά που θα καταθέσει, θα δεσμεύεται ότι κατά την παράδοσή τους τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, θα συνοδεύονται από  δύο (2) τουλάχιστον toner και δύο (2) σετ συρραπτικά το κάθε μηχάνημα, χωρίς επιπλέον χρέωση της Υπηρεσίας.

7./ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  Εκατόν (120) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.
8./ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Συνολική εξόφληση τοις μετρητοίς μετά την παράδοση και εγκατάσταση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
Προσφορές οι οποίες δεν θα συμμορφώνονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που αναφέρονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα, θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται περαιτέρω.                                                      
Η αξιολόγηση των οικονομοτεχνικών προσφορών και η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές θα γίνουν από τεχνικής άποψης αποδεκτές.
Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κτίριο 16, γραφείο 207, τηλ.2108828064, fax 2108840950 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: eispa04@otenet.gr.
                           
                                                                                            
Ο Διευθύνων την Εισαγγελία
                                                                   Ηλίας Ζαγοραίος
                                                                            Εισαγγελέας ΠρωτοδικώνΌνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.