EU

22/4/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ [ΕΙΚΟΣΙ (20) Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΟΘΟΝΩΝ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[ΕΙΚΟΣΙ (20) Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΟΘΟΝΩΝ]


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                       ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τεμάχια)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Οθόνες                            Είκοσι (20) Η/Υ και είκοσι (20) Οθόνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
#14.000,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ                                                                   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Απευθείας ανάθεση                                                                           Χαμηλότερη τιμή


Ο Διευθύνων
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Eισαγγελέας  Πρωτοδικών
Έχοντας υπόψη:                                                        
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) ΄΄Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών  Θεμάτων΄΄.
1.2. Του Π. Δ/τος 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) ΄΄Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου΄΄.
1.3. Των αριθμ. πρωτ. 28/2001 και 963/2004 εγκυκλίων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
2. Την αριθμ. πρωτ. 4465/20-04-2016 απόφαση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με την οποία εγκρίθηκε συνολική πίστωση δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ #14.000,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - ΚΑΕ 9742Α, για προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής [είκοσι (20) ηλεκτρονικών υπολογιστών και είκοσι (20) οθονών] στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, για άμεση προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής και συγκεκριμένα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής να μας επισκεφθείτε προκειμένου να μας καταθέσετε οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους - απαιτήσεις της Υπηρεσίας που ακολουθούν, το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου 2016.
         Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συντάξουν και να καταθέσουν την οικονομοτεχνική προσφορά τους οφείλουν να ζητήσουν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κτίριο 16, γραφείο 207, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ το οποίο περιέχει αναλυτικό πίνακα συμμόρφωσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές που απαιτείται να πληρούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες, τον οποίον αφού συμπληρώσουν θα συσχετίσουν στην προσφορά που θα καταθέσουν.
ΟΡΟΙ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Το προς προμήθεια υλικό μέρος εξοπλισμού πληροφορικής [ (20) Η/Υ και (20) οθόνες], θα πρέπει να είναι καινούργιο και   αμεταχείριστο και ιδίας κατασκευαστικής εταιρείας.
2. Το υλικό μέρος εξοπλισμού πληροφορικής θα παραδοθεί στο κτίριο 16 στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων, έτοιμο προς λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο της Υπηρεσίας, μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή του, δηλαδή εγχειρίδια λειτουργίας, οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς και τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού. Η παράδοση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
3. Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών τουλάχιστον για τρία (3) έτη. Στην εγγύηση συμπεριλαμβάνεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης, δηλαδή η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, η εργασία, η μεταφορά των συσκευών και η επιτόπια (on - site) υποστήριξη. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος εντός του χρόνου εγγύησης, η αυτοψία θα πραγματοποιείται εντός (48) ωρών, με άμεση αποκατάσταση αυτής χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.                                                                                
5./ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
             Εκατόν (120) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της προσφοράς.
6./ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
 Συνολική εξόφληση τοις μετρητοίς μετά την παράδοση του υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής [(20) Η/Υ και (20) οθονών].
Προσφορές οι οποίες δεν θα συμμορφώνονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές, όρους και απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται περαιτέρω.                                                      
Η αξιολόγηση των οικονομοτεχνικών προσφορών και η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές θα γίνουν από τεχνικής άποψης αποδεκτές.
Για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορι-κής [(20) Η/Υ και (20) οθόνες], οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Οικονομικών της Εισαγγελίας Πρω-τοδικών Αθηνών, κτίριο 16, γραφείο 207, τηλ.2108828064, fax 2108840950 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: eispa04@otenet.gr.
                           
                                                                                             Ο Διευθύνων την Εισαγγελία
                                                                 
                                                                              Ηλίας Ζαγοραίος
                                                                            Εισαγγελέας ΠρωτοδικώνΌνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.