EU

20/05/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Eισαγγελέας  Πρωτοδικών

Έχοντας υπόψη:                                                         
1./  Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1./  Του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/14) ΄΄Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα΄΄
1.2./  Του Π. Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) ΄΄ Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου΄΄.
2./ Την αριθμ. πρωτ. 4446/13-05-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΒΠΟΡΛΜ-ΞΙ8 και ΑΔΑΜ: 16REQ004389856) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων δια-κοσίων είκοσι ευρώ #4.220,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων και συστημάτων που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και συγκεκριμένα:  
2.1./ το ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ #1.450,00#€ για την ετήσια συντήρηση δύο (H/Z) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών,
2.2./ το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ #1.800,00#€ για την ετήσια συντή-ρηση δύο ( A/C) κλιματιστικών μονάδων,
2.3./ το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ #370,00#€ για την ετήσια συντήρηση  μίας μονάδας πυροπροστασίας - πυρανίχνευσης και
2.4./ το ποσό των εξακοσίων ευρώ #600,00#€ για την ετήσια συντήρηση ενός μηχανήματος U.P.S. και
3./ Την άμεση ανάγκη της Υπηρεσίας μας, για ανανέωση της ετήσιας συντήρησης  των μηχανημάτων και συστημάτων υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος της Υπηρεσίας μας, η οποία έληξε στις  11 Μαΐου 2016.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

οποιαδήποτε επιχείρηση ασχολείται με την ετήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων και συστημάτων υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων όπως, επισκεφθείτε τους χώρους της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να μας καταθέσετε οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τα οικονομοτεχνικά δεδομένα και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μας που ακολουθούν, για το σύνολο των μηχανημάτων και συστημάτων υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος της Υπηρεσίας μας, το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου  2016, ημέρα Τετάρτη.  


A./ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
    A.1/ Δύο (Η/Ζ) ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (80KVA PETROGEN P100 LWA95 &
               ELECTRON RIPSEN SERIAL CODE 4067)
    A.2/ Δύο (A/C) κλιματιστικές μονάδες 11,6 KW Stulz 1002 CCD 121
       A.3/ Μία μονάδα πυροπροστασίας – πυρανίχνευσης ALPHA 4/8/12 SD3, FIRE
   PRO και
       A.4/ Ένα μηχάνημα UPS LJEBERT HIPULSE

B./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

    B.1/ Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης   #4.220,00#€ συμπεριλαμβανομένου του
       ΦΠΑ για το σύνολο των μηχανημάτων και συστημάτων υποστήριξης του μηχανογρα-
       φικού συστήματος και συγκεκριμένα:
    B.1.1./ ποσό #1.450,00#€ για ετήσια συντήρηση δύο (Η/Ζ).
    B.1.2./ ποσό #1.800,00#€  για ετήσια συντήρηση δύο (A/C).
           B.1.3./ ποσό #370,00#€ για ετήσια συντήρηση μίας μονάδας πυροπροστασίας –  
                 πυρανίχνευσης
                 B.1.4./ ποσό #600,00#€ για ετήσια συντήρηση ενός μηχανήματος UPS.
                                                       
Γ./ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:  Με απευθείας ανάθεση

Δ./ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  Η χαμηλότερη τιμή

Ε./ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως επί ποινή αποκλει-σμού την πλήρη συμμόρφωσή τους με τους παρακάτω όρους, υποχρεώσεις  και πρόγραμμα συντήρησης που ακολουθούν.
    Ε.1./ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
    Ε.1.1./ Στην συνολική τιμή της προσφοράς που θα καταθέσει ο υποψή-φιος ανάδοχος θα αναφέρονται ρητά όλες οι προσφερόμενες εργασίες συντήρησης και το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής τους ενώ θα περιλαμβάνονται η αντικα-τάσταση των αναλώσιμων υλικών π.χ. (φίλτρα, ιμάντες, κλπ.) ή και συμπλήρωση - αντικατάσταση των διαφόρων υγρών π.χ. (λάδια, αντιψυκτικό υγρό, φρέον κλπ.) για την εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας των μηχανημάτων και συστημάτων υποστή-ριξης του μηχανογραφικού συστήματος .
    Ε.1.2./ Στην συνολική τιμή προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου δεν θα  περιλαμβάνονται μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά υλικά από τυχόν βλάβες οι οποίες θα προκύψουν είτε από τη χρήση είτε από τη γήρανση των υλικών π.χ. ( μπαταρίες, πυκνωτές κλπ.) και τα οποία θα βαρύνουν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο, η δε Τιμολόγησή τους θα γίνεται αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων.
     
    Ε.2./ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
    Ε.2.1./ ο τακτικός προληπτικός  έλεγχος – συντήρηση, ο οποίος θα γίνεται  κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει τον επιτόπιο έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και συστημάτων υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος, καθώς και όλες τις εργασίες που προβλέπονται από το εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή από 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ.) στο χώρο που είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα και συστήματα που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και
    Ε.2.2./ ο έκτακτος διορθωτικός έλεγχος - συντήρηση, ο οποίος θα περιλαμβάνει έκτακτες επισκέψεις (συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των Σαββατοκύριακων) μετά από κλήση της Υπηρεσίας, για άμεση διαπίστωση και αποκατάσταση τυχόν τεχνικών προβλημάτων που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής και παρατεταμένης βλάβης των μηχανημάτων και συστημάτων που υποστηρίζουν το μηχανογραφικό σύστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eispa.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 207, τηλ. 2108828064, fax 2108840950 ή στο e-mail: eispa04@otenet gr.

                               
                           
Ο Διευθύνων την Εισαγγελία


                                     
Ηλίας Ζαγοραίος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών


 

Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!

Ξέχασα τον Κωδικό
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κ.Τ.Π
Κ.Ε.Π
Click για να δείτε το πιστοποιητικό

Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Τεχνική Σχεδίαση - Υλοποίηση - Υποστήριξη:
ALTEC - OTS S.A.