Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήματα Επιμελητών Δικαστηρίων (Α, Β και Γ)

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα καθενός των τμημάτων τούτων υπάγονται ιδίως:

  • Η επίδοση πάσης φύσεως ποινικών δικογράφων και κατά κύριο λόγο κλήσεων και κλητήριων θεσπισμάτων, βουλευμάτων, απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών επί προσφυγών κατά κλητήριων θεσπισμάτων, ποινικών δικογράφων του εξωτερικού (δικαστική συνδρομή), κλήσεων μαρτύρων προς εξέταση, κλήσεων πολιτών προς διευθέτηση διαφορών από τον Εισαγγελέα Ακροάσεων.
  • Η επίδοση αποφάσεων και αποσπασμάτων σε ερήμην καταδικασθέντες κατηγορούμενους.
  • Η επίδοση ποινικών δικογράφων Ξένων Αρχών (Εισαγγελιών του Κράτους) που η κατοικία τους ανήκει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.
  • Η διανομή των ποινικών δικογράφων κατά περιοχή αρμοδιότητας Αστυνομικών Τμημάτων και εξ ολοκλήρου η εργασία των επιδόσεων που εκτελείται από Αστυνομικά όργανα.
  • Η συμπλήρωση των αποδεικτικών επίδοσης στους μάρτυρες και κατηγορούμενους, στους οποίους γίνεται η επίδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.
  • Ο έλεγχος των αποδεικτικών επιδόσεως και η παράδοση ή αποστολή αυτών στο Τμήμα ή στην Υπηρεσία, από την οποία έχει παραγγελθεί να κάνει την επίδοση.
  • Η σύνταξη ατομικών βιβλίων ή η ηλεκτρονική καταγραφή κάθε επιμελητή, από όπου φαίνεται η ημερομηνία παραλαβής της κλήσης - κλητήριου - απόφασης και η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής της. Ο έλεγχος του βιβλίου αυτού ανά μήνα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και η ενημέρωση του Διευθύνοντα και του Διευθυντή της Γραμματείας περί της πορείας των επιδόσεων.
  • Σε κάθε τμήμα ορίζεται να υπηρετούν 160 επιμελητές.
  • Εφόσον οι υπηρετούντες στην Εισαγγελία επιμελητές είναι συνολικά λιγότεροι των 300, λειτουργούν μόνο τα δύο Τμήματα (Α και Β) και αναστέλλεται η λειτουργία του τρίτου πράξη του Διευθύνοντος, μέχρι να τοποθετηθούν επιμελητές.

Στο Α' και Β' Τμήμα ορίζεται να υπηρετούν εκατόν εξήντα (160) επιμελητές και στο Γ Τμήμα εκατόν πενήντα έξι (156) επιμελητές.