Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων εγκλημάτων - Κατηγορητηρίων Α' Ποινικής Δίωξης και αυτοφώρου διαδικασίας – Πειστηρίων

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 • Η αρίθμηση και ηλεκτρονική καταχώριση δικογραφιών αυτοφώρων εγκλημάτων και η έκδοση φωτοαντιγράφων για το σχηματισμό νέων δικογραφιών έπειτα από σχετική παραγγελία του Εισαγγελέως, καθώς και η αρίθμηση και ηλεκτρονική καταχώριση των κατασχεμένων αντικειμένων.
 • Η σύνταξη των κατηγορητηρίων και αιτήσεων ποινικών διαταγών μετά την επεξεργασία των εγχειριζομένων μηνύσεων από τους Εισαγγελείς Εσωτερικής Ποινικής Δίωξης, η σύνταξη κατηγορητηρίων επί δικογραφιών που σχηματίζονται από την έκδοση φωτοαντιγράφων και η σύνταξη κατηγορητηρίων επί όλων των δικογραφιών των συνοδειών αυτοφώρων, όταν παραπέμπονται με απευθείας κλήση στο ακροατήριο των αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων ή στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και των δικογραφιών για τις οποίες ορίζεται Ρητή Δικάσιμος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα σημειούμενα υπό του ασκήσαντος την ποινική δίωξη Εισαγγελέως επί της δικογραφίας ή σε ξεχωριστό σχέδιο κατηγορητηρίου.
 • Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευμάτων) των Εισαγγελέων, κατά τα άρθρα 43 και 51 του Κ.Π.Δ. και προσφυγών κατά διατάξεων επί δικογραφιών αυτοφώρων εγκλημάτων.
 • Η τήρηση αρχείων προσωρινής και οριστικής αποχής από τη δίωξη και η παρακολούθηση τήρησης των επιβληθέντων όρων, (άρθρο 48, 49 ΚΠΔ) και η τήρηση αρχείου αναβολής ποινικής δίωξης και η παρακολούθηση του τέλους της ποινικής δίωξης (άρθρο 59 ΚΠΔ), αρχείων υφ' όρον παύσης της ποινικής δίωξης (ν. 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και συναφείς), αρχείου αδικημάτων βουλευτών και ειδικών ποινικών νόμων και αρχείων των άρθρων 315 ΠΚ, 381 παρ. 1β΄ ΠΚ, 468 ΠΚ, 244 παρ. 3 ΚΠΔ, 591 ΚΠΔ, και αγνώστων δραστών.
 • Η αναλυτική σύνταξη πινάκων αυτοφώρων εγκλημάτων για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιούμενων δικογραφιών καθώς και των πινάκων εργασίας των Εισαγγελικών Λειτουργών του τμήματος.
 • Η σύνταξη πινάκων συνταχθέντων κατηγορητηρίων επί αυτοφώρων εγκλημάτων και εγχειριζομένων μηνύσεων.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου αυτοφώρων εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη διακίνηση ενηλίκων και παιδιών.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου αυτόφώρων εγκλημάτων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου αυτοφώρων εγκλημάτων υποθέσεων φοροδιαφυγής.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου αυτοφώρων εγκλημάτων υποθέσεων σχετικών με τις φυλετικές διακρίσεις.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου πειστηρίων.
 • Η τήρηση αρχείου αποδόσεως πειστηρίων.
 • Η διεκπεραίωση παραγγελιών προς διάφορες Αρχές που αφορούν αποδόσεις κατασχεμένων αντικειμένων, μετά την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων, έπειτα από σχετική αίτηση των προς τούτων νομιμοποιουμένων.
 • Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των δικογραφιών αυτοφώρων εγκλημάτων, καθώς και η παροχή πληροφοριών βάσει των στοιχείων των Η/Υ, η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους.
 • Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες αυτοφώρων εγκλημάτων και μόνο ύστερα από γραπτή παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.
 • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του τμήματος.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκατρείς (13) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.