Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

  • Η ηλεκτρονική καταχώριση, θεώρηση, καταστροφή, αντικατάσταση δελτίων Ποινικού Μητρώου.
  • Η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων ποινικού Μητρώου, ο έλεγχος και η έκδοση αυτών.
  • Ο έλεγχος των ποινικών καταστάσεων για όλα τα Δικαστήρια, τους Ανακριτές και τα Καταστήματα Κράτησης.
  • Η παρακολούθηση των μεταβολών, η διαβίβαση δελτίων ποινικού Μητρώου στις διάφορες δικαστικές και λοιπές αρχές και η διαγραφή των δελτίων ποινικού Μητρώου, μετά από αναίρεση, έφεση, ακύρωση ή επανάληψη διαδικασίας.
  • Η παραλαβή και έκδοση Διατάξεων από τον καθ' ύλην αρμόδιο Εισαγγελέα για διαγραφή ποινών από το Ποινικό Μητρώο.
  • Ο έλεγχος γνησιότητας αντιγράφων ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τον ν. 4305/2014.
  • Η ενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.
  • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν είκοσι πέντε (25) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.