Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Πρωτοκόλλου

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται οι εργασίες του πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας και ιδίως:

  • Η ηλεκτρονική καταχώριση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, πλην αυτών που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
  • Η διανομή των εισερχομένων εγγράφων στα αρμόδια τμήματα. Η μεταφορά του ταχυδρομείου στο κέντρο διαλογής Αθηνών και η παραλαβή από αυτό της αλληλογραφίας της υπηρεσίας, το άνοιγμα των φακέλων, η ταξινόμηση των εγγράφων και η διανομή τους σε αντίστοιχα τμήματα.
  • Η διακίνηση δικογραφιών και εγγράφων μεταξύ της Εισαγγελίας και των λοιπών Δικαστικών Αρχών της Χώρας καθώς και των Υπουργείων και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Η προετοιμασία της αλληλογραφίας του Διευθύνοντος.
  • Η παροχή πληροφοριών στο κοινό περί της πορείας των εγγράφων που καταχωρούνται στους Η/Υ του πρωτοκόλλου.

Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δέκα (10) δικαστικοί υπάλληλοι και τέσσερις (4) επιμελητές.