Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Υπηρεσίες προς τους πολίτες - Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξυπηρέτηση του κοινού.

1. Δικαστική Συμπαράσταση

Προαπαιτούμενα:

  1. Πιστοποιητικό Δήμου οικογενειακής κατάστασης του υπό δικαστική συμπαράσταση, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό, για να φαίνονται οι συγγενείς Α' βαθμού (γονείς, σύζυγοι, παιδιά).
  2. Ένορκη βεβαίωση ενός μάρτυρα ενώπιον Συμβ/φου ή υπεύθυνη δήλωσή του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή AT, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι πλησιέστεροι συγγενείς, τα πρόσωπα που προτείνονται ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και η συγγενική σχέση που τα συνδέει με τον υπό συμπαράσταση. Εάν τα μέλη είναι αδέλφια με τον συμπαραστατέο δεν απαιτείται ένορκη βεβαίωση, εφόσον η αδελφική σχέση προκύπτει από τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης. Ο εν λόγω μάρτυρας δεν πρέπει να είναι από ταπροτεινόμενα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Ληξιαρχικές πράξεις θανόντων προσώπων (γονέων, συζύγου, παιδιών) που θα δικαιούντο να απευθύνουν αίτηση απευθείας στο Δικαστήριο.
  4. Πρόσφατη Ιατρική γνωμάτευση - βεβαίωση από νευρολόγο ή ψυχίατρο ΔημοσίουΝοσοκομείου, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του συμπαραστατέου.
  5. Το δικόγραφο - αίτηση (πρωτότυπη + 2 αντίγραφα) θα απευθύνεται ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Αθηνών (διά του Εισαγγελέως Πρωτ/κών Αθηνών) με αιτούντα αυτόν που επιθυμεί να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης. Πρέπει επίσης να προτείνονται τρία τουλάχιστον πρόσωπα για μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία και οι διευθύνσεις κατοικίας όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, για να γίνουν οι απαιτούμενες κοινοποιήσεις.

Σημειώσεις:

—> Οι αιτήσεις μέσω Εισαγγελέα υποβάλλονται μόνο από συγγενείς, που δεν έχουν συγγενική σχέση Α' βαθμού με τον υπό συμπαράσταση. Αλλιώς υποβάλλονται απευθείας στο τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας (κτήριο. 2, γρ. 101). Η συζήτηση γίνεται στο Μον/λές Πρωτ/κείο Αθηνών.

—> Οι αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, του οποίου η υπογραφή απαιτείται στην αίτηση.

—> Όταν υπάρχουν περισσότερα του ενός αδέρφια μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση π.χ. και τα τρία αδέρφια και μέσα να ορίζουν ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για συμπαραστάτης (οι υπόλοιποι θα μπουν στο εποπτικό Συμβούλιο, που είναι τουλάχιστον Τριμελές).

—> Όταν τα αδέρφια είναι μεγάλης ηλικίας ή δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν τον συμπαραστατέο, πρέπει την αίτηση να την κάνουν οι ίδιοι και να προτείνουν αυτοί τον δικαστικό συμπαραστάτη (π.χ. το γιο τους). Αν κάποια από τα αδέρφια δεν αναφέρονται στην αίτηση, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους) να δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται να μετέχουν στη διαδικασία.

—> Προσωρινός συμπαραστάτης, αν προτείνεται, πρέπει να είναι ο ίδιος. Ο αρμόδιος Πρόεδρος των Ασφαλιστικών, με προσωρινή διαταγή ορίζει τον αιτούντα δικαστικό συμπαραστάτη μετά τον προσδιορισμό της δικασίμου, που γίνεται αυτεπαγγέλτως από την Εκουσία Μονομελούς, μετά την έκδοση της σχετικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών για τις αυτεπάγγελτες ενέργειες του Δικαστηρίου.

—> Αφού οριστεί δικάσιμος στην Εκουσία, οι προβλεπόμενες κοινοποιήσεις γίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος της Εκούσιας (στο συμπαραστατέο, στον Εισαγγελέα και στο αρμόδιο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, που ανήκει ο Δήμος κατοικίας του ασθενούς).

Πληροφορίες: Ιουλία Κούστα, τηλ. 213 2156266, email: ikousta@eispa.gr
Τμήμα Διοικητικό, γραφείο 217