Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Παρακαλώ προβείτε σε δήλωση ότι αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος!

Τμήμα Β΄ Ποινικής Δίωξης - Αγορανομίας - Προανακριτικό

Περιγραφή αντικειμένου τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται ιδίως:

 • Η παραλαβή από το Τμήμα της Α' Ποινικής Δίωξης των μηνύσεων που χρεώθηκαν στους Εισαγγελείς εξωτερικής Ποινικής Δίωξης, φορολογικών και αγορανομικών εγκλημάτων, εγκλημάτων αρμοδιότητας Εισαγγελέως Αθλητισμού, η αρίθμηση και η ηλεκτρονική καταχώριση αυτών και η ενημέρωση τους περί της δοθείσης πορείας.
 • Η παραλαβή, αρίθμηση και ηλεκτρονική καταχώριση δικογραφιών του Προανακριτικού Τμήματος (Ειδικών Υποθέσεων) καθώς και ενεργειών του Εισαγγελικού Λειτουργού σε υποθέσεις που διενεργεί αυτοπρόσωπη προκαταρκτική εξέταση και η ενημέρωση τους περί της δοθείσης πορείας.
 • Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και μηνύσεων και η τήρηση αρχείων προσωρινής και οριστικής αποχής από τη δίωξη και η παρακολούθηση τήρησης των επιβληθέντων όρων, (άρθρο 48, 49 ΚΠΔ) και η τήρηση αρχείου αναβολής ποινικής δίωξης και η παρακολούθηση του τέλους της ποινικής δίωξης (άρθρο 59 ΚΠΔ), αρχείων υφ' όρον παύσης της ποινικής δίωξης (ν. 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και συναφείς), αρχείου αδικημάτων βουλευτών και ειδικών ποινικών νόμων και αρχείων των άρθρων 315 ΠΚ, 381 παρ. 1β΄ ΠΚ, 468 ΠΚ 244 παρ. 3 ΚΠΔ, 591 ΚΠΔ, και αγνώστων δραστών.
 • Η τήρηση αρχείου και διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευμάτων) των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43 και 51 Κ.Π.Δ.
 • Η διαχείριση των αιτήσεων του Εισαγγελέα για έκδοση Ποινικής Διαταγής (άρθρο 409 ΚΠΔ) και των ενεργειών του σχετικά με την ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση. Η συγκέντρωση και υποβολή στατιστικών στοιχείων οικονομικών υποθέσεων, υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.
 • Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και μόνο ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.
 • Παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωμένων στο τμήμα δικογραφιών και η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους.
 • Αναλυτική σύνταξη πινάκων για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιούμενων δικογραφιών καθώς και των πινάκων εργασίας των εισαγγελικών λειτουργών του τμήματος.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη διακίνηση ενηλίκων και παιδιών.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου εγκλημάτων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου εγκλημάτων υποθέσεων φοροδιαφυγής.
 • Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου εγκλημάτων υποθέσεων σχετικών με τις φυλετικές διακρίσεις.
 • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος.
Στο τμήμα αυτό ορίζεται να υπηρετούν δεκαπέντε (15) δικαστικοί υπάλληλοι και ένας (1) επιμελητής.